DEN HAAG - Het ziet ernaar uit dat staatssecretaris Nijs vanOnderwijs met de schrik vrijkomt. De regeringspartijen lijkengenoegen te gaan nemen met de verklaring dat ze haar uitspraken inhet vraaggesprek met Nieuwe Revu niet zo had bedoeld. Nijs wildealleen maar zeggen dat ze heel goed kan samenwerken met haarminister Van der Hoeven.

"Ik wilde aangeven dat we wel degelijk samen door één deurkunnen. Ik herken mij alleen niet in beelden die ik hebopgeroepen", zei ze dinsdag in de Tweede Kamer. Het beeld was datNijs haar minister niet vertrouwt en dat ze informatie achterhoudt.

Spelletjes

Nijs (VVD) probeerde in de Kamer dat beeld te weerleggen. "Ik hebniet gezegd dat de minister politieke spelletjes speelt eninformatie heeft achtergehouden", zei ze. Van der Hoeven (CDA) verklaarde dat de opstelling van destaatssecretaris haar genoeg vertrouwen geeft om met haar verdersamen te werken. Voorwaarde was wel dat Nijs afstand zou nemen vande tekst en haar excuses zou aanbieden, aldus de minister. Nijs zeiniet te hebben overwogen af te treden.

De Kamer kon dat maar moeilijk volgen. "Je kunt niet tegelijkerkennen dat je iets gezegd hebt en het dan weer ontkennen", zeiPvdA'ster Hamer. Volgens haar heeft Van der Hoeven haargeloofwaardigheid verloren en moet Nijs zich afvragen of ze niet deeer aan zichzelf moet houden.

Kritisch

Afgezien van de VVD stelden allepartijen zich uiterst kritisch op. Ook Van der Hoevens eigen CDA,die vond dat de minister nadrukkelijk het vertrouwen moetuitspreken in haar staatssecretaris. Uiteindelijk kwam de oppositie met een motie dietreurnis uitspreekt over de schade die de affaire het onderwijs zouhebben berokkend.

Van alle kanten klonk op het Binnenhof het woord"onverstandig" als het gewraakte interview ter sprake kwam.Premier Balkenende zei dat Nijs dat zelf ook wel zou inzien. Maarna een gesprek met beide kemphanen maandagavond stelde hij vast datde lucht is geklaard en dat de twee weer door een deur kunnen.

Meiden

Totdezelfde conclusie kwam Nijs' partijgenoot Van Aartsen. "Aan deslag meiden", adviseerde de liberale voorman. "Er is genoeg tedoen op Onderwijs."

Van der Hoeven liet dinsdag weten dat de lucht inmiddels isgeklaard. "De staatssecretaris heeft zich in haar verklaringintussen openlijk gedistantieerd van haar uitlatingen. Fouten makenmag, en ik ga ervan uit, heb er vertrouwen in, dat dit in detoekomst niet meer voorkomt."

Dubbele agenda

In het interview zei Nijs het te vertikken politieke spelletjesmet haar minister te spelen. "Ik doe niets stiekem, ik heb geendubbele agenda." In een toelichting liet zij dinsdag weten: "Hetwas mijn bedoeling in het interview voor eens en altijd een streepte zetten onder de discussie over de relatie tussen de minister enmij. Het is mij niet gelukt dat beeld correct neer te zetten. Mijnformuleringen hadden anders gemoeten en ik betreur dat."

Zo verwijt Nijs in het gewraakte interview Van der Hoeven eentactiek van verdeel-en-heers. De CDA-minister vergeet ookinformatie door te spelen. Om de relatie te verbeteren had hetministerie een interactief computerprogramma aangeschaft.

Uiteenlopend

Nijs constateert in het vraaggesprek dat de manier waarop zij enVan der Hoeven politiek bedrijven nogal uiteen loopt. "Zijorganiseert eerst voldoende draagvlak voor een beslissing - enneemt hem dan. Ik werk precies andersom: ik beslis eerst, dan ga ikdaarmee de boer op."

Tussen Nijs en Van der Hoeven heeft het nooit geboterd. In heteerste kabinet-Balkenende bleek dat beiden maar moeilijk met elkaaroverweg konden. De VVD drukte de benoeming van Nijs in het tweedekabinet-Balkenende echter door.