Met veel respect en waardering denken wereldleidersvan vroeger en nu terug aan Ronald Reagan en zijn presidentschap. Met Reagan is een "een groot Amerikaan heengegaan", aldus de Amerikaanse president Bush.

Vanuit Parijs liet Bush weten dat Ronald Reagans dood "een trieste dag voor Amerika" is. "Tijdens de jaren van president Reagan heeft Amerika eenperiode van verdeeldheid en twijfel achter zich gelaten en doorzijn leiderschap heeft de wereld een periode van angst en tirannieachter zich gelaten."

Grootsheid

Bush prees het karakter van Reagan. "Hij heeft het respect vanAmerika gewonnen met zijn grootsheid, de liefde won hij met zijngoedheid", aldus Bush. Oud-president Bush senior,vice-president onder Reagan, prees hem als een fatsoenlijk,principieel man met een geweldig gevoel voor humor.

Chirac

De Franse president Jacques Chirac heeft dezaterdag overleden Amerikaanse oud-president Ronald Reagan "eengroot staatsman" genoemd. In een verklaring vanhet Elysée staat verder dat Chirac zich "bedroefd enbewogen" voelt door de dood van Reagan.

Blair

De Britse premier Tony Blair heeft de overledenReagan een "goede vriend van Groot-Brittannië" genoemd.Dat stond zaterdagavond in een verklaring van Downing Street.

Balkenende

"Een markante president die een grote bijdrageleverde aan de hereniging van Europa." Met die woorden omschrijftpremier Balkenende Reagan. De premier heeft namens de regering steunbetuigd aan de familie van Reagan.

"Op het breukvlak van de Koude Oorlog was Reagan een markantpresident van de Verenigde Staten", aldus Balkenende. "Hij heefteen grote bijdrage geleverd aan het beëindigen van het conflicttussen Oost en West en daarmee aan een herenigd Europa."

Gorbatsjov

Ook de vrienden en vijanden uit die tijd hebben gereageerd op het overlijdenvan Reagan. Michail Gorbatsjov, de laatste leider van Sovjetunie, het "rijkvan het Kwaad" in Reagans woorden, reageerde bedroefd op hetoverlijden van zijn voormalige onderhandelingspartner. De Rusnoemde Reagan een "groot president" die het "proces in gangzette dat leidde tot het einde van de Koude Oorlog".

Reagan en Gorbatsjov hadden in 1986 een historische ontmoetingop IJsland, die leidde tot onder meer afspraken over verminderingvan het wapenarsenaal van beide supermachten. De Amerikaansepresident putte de Sovjetunie overigens ook uit door een ongekendewapenwedloop op gang te brengen met zijn Star Wars-programma.

Kohl

De voormalige Duitse bondskanselier Kohl verklaarde datDuitsland veel aan Reagan te danken had. Kohl memoreerde zondagReagans beroemde optreden in Berlijn in 1987, toen de Amerikaan aande Brandenburgse Poort uitriep "Meneer Gorbatsjov, open dezepoort. Meneer Grobatsjov haal deze muur neer".

Thatcher

Een van de meest trouwe bondgenoten van Reagan, de voormaligBritse premier Thatcher liet in een verklaring weten dat Reagan eenvan haar "beste en meest dierbare persoonlijke vrienden was" ennoemde hem "een echt grote Amerikaanse held".

Reagans populariteit en wapenfeiten maakten hem mogelijk'immuun' voor de verscheidene schandalen die zich tijdens zijn tweetermijnen als president afspeelden. Een van de meeste opvallend wasde zogenoemde Iran-Contra-affaire, waarbij met Reagans toestemmingillegaal wapens werden verkocht aan Iran en de opbrengst ten gunstekwam aan de rechtse guerilla's in Nicaragua.

Gadaffi

Ook niet alle reacties op Reagans overlijden waren gunstig. DeLibische leider Muammar Gadaffi verklaarde zondag dat Reagan "tevroeg" was gestorven, nog voordat strafvervolging kon wordeningesteld wegens oorlogsmisdaden.

Gadaffi's huis was een van dedoelwitten van een Amerikaanse bombardement op Tripoli in 1986. Hetging om een vergelding voor een aanslag op een Berlijnse, doorAmerikaanse dienstplichtigen vaak bezochte, discotheek. Washingtonzei dat Libië achter de aanslag zat. Bij het bombardement kwam eengeadopteerde dochter van Gadaffi om het leven.

Bibliotheek

Reagan krijgt zijn laatste rustplaats op het terrein van zijnbibliotheek in Simi Valley in Californië. Hij wordt maandagopgebaard. Na twee dagen wordt zijn lichaam overgevlogen naarWashington waar de kist in het Capitool op een baar wordt gelegd.

Vrijdag volgt een staatsbegrafenis. Vrijdagavond wordt hijteruggevlogen naar Californië voor de echte teraardebestelling.Bij Reagans overlijden waren zijn vrouw Nancy en zijn driekinderen aanwezig.