DEN HAAG - De herkeuring van bestaande WAO'ers wordt met driemaanden uitgesteld. De feitelijke beoordeling begint niet 1 juli,maar 1 oktober. Dat heeft minister De Geus van Sociale Zakenwoensdag in een overleg met de Tweede Kamer gezegd.

De Geus wil 450.000 mensen jonger dan 55 jaar opnieuw latenkeuren volgens strengere criteria. De minister verwacht datdaardoor 110.000 mensen hun uitkering deels of geheel verliezen.

Criteria

Doordat de beoordelingscriteria pas vlak voor 1 juli zijnvastgesteld, kan het uitvoeringsinstituut UWV nog niet op die datummet keuren beginnen."Het systeem is nog niet gereed", aldus De Geus. Mensen kunnenal wel vanaf 1 juli worden opgeroepen. Wel blijft iemand die op 1juli 55 jaar is geworden buiten de scherpere herkeuringen.

De Geus heeft 288 miljoen euro beschikbaar voorreïntegratieprojecten. Hij denkt dat 84.000 van de 110.000 mensendie buiten de boot vallen hulp nodig hebben bij reïntegratie op dearbeidsmarkt. Dat komt neer op 4000 euro per persoon.

Convenant

De minister heeft met de werkgevers nog geen afspraken kunnenmaken over het opnieuw aannemen van mensen die uit de WAO komen.Een poging om alleen met MKB-Nederland tot een zogeheten convenantte komen, strandde.

De Geus wil nu nog voor de zomer afspraken maken met alledriewerkgeversorganisaties MKB, VNO-NCW en LTO-Nederland, zei hij. "Deintentie bij werkgevers is er", zei hij.

Gordijnen

Vrijwel alle partijen drongen er bij de minister op aan goedevoorlichting te geven aan mensen met eenarbeidsongeschiktheidsuitkering. Volgens Vendrik van GroenLinkszijn honderdduizenden "de gordijnen ingejaagd". De Geusantwoordde dat hij samen met onder meer UWV en cliëntenradenhierover overleg voert.

De Kamer overlegde woensdag alleen over de uitvoering van destrengere herkeuring. De criteria voor die herkeuring komen in eenlater debat aan de orde.