WASHINGTON - De Verenigde Staten en Saudi-Arabië gaangezamenlijk optreden tegen buitenlandse filialen van de Saudische'liefdadigheidsorganisatie' al-Haramain in Nederland, Afghanistan,Albanië, Bangladesh en Ethiopië. De organisatie wordt verdacht vanhet financieel steunen van moslimterrorisme, aldus Amerikaansemedia.

VVD-Tweede-Kamerlid Wilders wil met spoed opheldering vanministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken. Hijbegrijpt niet waarom Nederland niet zelf op zou kunnen treden tegenorganisaties als al-Haramain, die volgens de Amerikanen bandenhebben met terroristische organisaties.

Imam

Hij vindt ook dat Nederlandzelf onderzoek moet doen naar imam El Shershaby van de AmsterdamseEl Tawheed moskee en de moskee zelf. Genoemde imam is volgensWilders een gevolmachtigde van al-Haramain.

De Saudische overheid heeft al-Haramain al in 2003 opgedragenalle buitenlandse vestigingen te sluiten, maar uit nader onderzoekis gebleken dat er nog verscheidene actief zijn.

Terreurdaden

Het Arabische land poogt al langer organisaties te ontmantelendie buiten de grens opereren als liefdadigheidsorganisaties, maareigenlijk actief zijn als financiers van terreurdaden of alsverspreiders van extremistisch gedachtengoed. Saudi-Arabië kondigdewoensdag de oprichting aan van een nieuwe organisatie die alleactiviteiten van Saudische liefdadigheidsorganisaties zal gaanoverzien.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën meldde op zijn beurtdat de vijf betrokken filialen op de zwarte lijst komen vaninstellingen die steun bieden aan het terrorisme. In eenpersbericht van het departement staat dat de betrokken organisatiein verband gebracht kan worden met het al-Qaedanetwerk en Osama binLaden.

El Tawheed

Het Nederlandse filiaal van Al-Haramain is volgens een lijst vanhet Amerikaanse departement gevestigd in Amsterdam, op hetzelfdeadres als de omstreden moskee El Tawheed. Die kwam eerder dit jaarweer in het nieuws wegens de verkoop van opruiende lectuur.

Bestuurslid F. Zaari van de El Tawheed-moskee legt uit dat éénvan de bestuursleden van de moskee ook de woordvoerder is vooral-Haramain in Nederland. Verder heeft de liefdadigheidsorganisatieeen postadres bij de Amsterdamse moskee.

Distantiëren

Volgens Zaari heeft al-Haramain geen banden met terroristischeorganisaties en al helemaal niet met Osama bin Laden. "Een aantalmaanden geleden hebben wij van de oprichter van al-Haramain inSaoedi-Arabië zwart-op-wit gekregen dat hij en al-Haramain zichdistantiëren van alle terroristische groepen en van Osama Bin Ladenen het al-Qaedanetwerk."

"Wij vroegen om deze verklaring, omdat ertoen ook in de media stond dat al-Haramain contacten had metal-Qaeda. Als dit het geval was geweest, dan hadden wij niets meermet hen te maken willen hebben", aldus Zaari.

AIVD

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeftzojuist een onderzoek naar Saudische invloeden op het gebied vanmoslimextremisme in Nederland afgerond en haar bevindingenopgeschreven in een rapport. Volgens een woordvoerder van de AIVDbiedt minister Remkes van Binnenlandse Zaken dit waarschijnlijkbegin volgende week aan de Tweede Kamer aan.

Het onderzoek heeft zich met name gericht op het doen en latenvan stichtingen en moskeeën die met Saudisch geld wordengefinancierd. Inhoudelijk wil de AIVD nog niet op het onderzoekreageren.