DEN HAAG - Politie en het Openbaar Ministerie moeten meerbevoegdheden krijgen om tbs'ers die niet terugkeren van een verlof,op te sporen en terug in de kliniek te krijgen. Minister Donner vanJustitie wil deze wijziging zo snel mogelijk doorvoeren.

Ook wilhij een centraal informatiepunt van tbs'ers die niet tijdig zijnteruggekeerd van verlof. De minister zei dat woensdag tijdens een overleg met de TweedeKamer over het stelsel van de terbeschikkingstelling (tbs).

Aftappen

Debevoegdheden die politie en justitie hebben voor de opsporing vanverdachten van misdrijven zijn nu niet bruikbaar voor weggebleventbs'ers. Dat komt onder meer omdat ontvluchten niet strafbaar is.Donner wil dat de politie bijvoorbeeld telefoons kan aftappen enhuiszoeking kan verrichten om de tbs'er op te sporen.

De Kamer was boos op Donner, omdat hij geen specifiekeinformatie gaf over de ontvoering van het meisje uit Eibergen. Deverdachte is een tbs'er die op 11 mei niet terugkeerde vanonbegeleid verlof. De minister zei dat hij binnen een dag geenzorgvuldige informatie kon geven over wat is gedaan toen de manniet terugkwam. Volgende week geeft hij opheldering, beloofde hijde Kamer.

Ernstig

De Kamer eiste woensdag in opgewonden toon meer actie als blijktdat een tbs'er niet terugkeert van onbegeleid verlof. Dat gebeurtjaarlijks zo'n negentig keer. Een paar keer per jaar is er eenernstig incident door een (ex-) tbs'er.

De Kamer hekelde dat de naam van de ontsnapte "op de telex"komt, maar dat er verder niets gebeurt. De politie geeft er geenprioriteit aan. Ook verdwijnen de namen tussen een kwart miljoenandere mensen, bijvoorbeeld wanbetalers van boetes. Donner hooptmet een centraal meldpunt de signalering te verbeteren.

Psychopaten

De bewindsman ging niet mee in de wens om zedendelinquenten enpsychopaten tijdens hun tbs-maatregel nooit meer onbegeleid metverlof te laten gaan. Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA en LPF haddat dinsdag gezegd.

Donner zei dat de hele tbs gericht is opterugkeer in de maatschappij. Verloven maken daar een wezenlijkonderdeel van uit. "Als je dat verlof afschaft, verschuif je hetprobleem naar de periode na de tbs-behandeling. Delicten zijn beterte voorkomen door een gefaseerd verlof dan door een abrupte stap",zei Donner.

Risicobeoordeling

Wel zei hij toe te werken naar een sanering van alleverlofregelingen die nu bestaan. De Kamer wacht dat af. Voorbegeleid en daarna (semi-) onbegeleid verlof is nu steeds apartetoestemming nodig van het ministerie van Justitie. Sinds dit jaargaat er altijd een risicobeoordeling aan vooraf.

Ook de man die hetEibergense meisje ontvoerde, had zo'n beoordeling. Hij mocht sindsseptember 2002 met begeleid en sinds september 2003 met onbegeleidverlof. "Maar risico's zijn nooit helemaal uit te sluiten. Het isniet voor niets een analyse van het risico", aldus Donner.