BERLIJN - De Duitse bondskanselier Schröder heeft na eenjarenlange strijd een politiek akkoord gesloten met deoppositionele christen-democraten over een nieuwe immigratiewet. Dedoorbraak volgde na overleg tussen de bondskanselier en de leidersvan CDU/CSU, Angela Merkel en Edmund Stoiber, aldus Duitse mediadinsdag.

De regeringscoalitie van Schröders SPD en de Groenen heeft vooreen algehele regelgeving de steun van de oppositie nodig. Die heeftnamelijk een meerderheid in de Bundesrat, de Duitse Eerste Kamer.

Wetsontwerp

Door het akkoord zal naar verwachting al voor 30 juni een nieuwwetsontwerp op tafel komen. Die moet het onder meer eenvoudigermaken om imams die haat prediken, het land uit te zetten. Ook'gevaarlijke' buitenlanders kunnen dan worden uitgezet, ook al iser geen veroordeling of formele beschuldiging.

Maar studenten en hoogopgeleide arbeidskrachten kunnen onder denieuwe regelgeving eenvoudiger naar Duitsland komen en/of er metminder bureaucratie kunnen blijven.

Voortreffelijk resultaat

Er is lang onderhandeld over het compromis. Begin mei leek hetoverleg te mislukken. De gesprekken werden na twaalfonderhandelingsrondes afgebroken. De Duitse minister vanBinnenlandse Zaken, Otto Schilly, sprak dinsdag van "eenvoortreffelijk resultaat". Schröder zei dat het "een moderneimmigratiewet" wordt.

Enerzijds zal Duitsland de komst vanimmigranten beperken, maar anderzijds zal er flexibel wordenopgetreden, met het oog op de verlangens van de arbeidsmarkt.

Bloederige aanslagen

Politici vreesden een tekort aan arbeidskrachten, toen ze vierjaar geleden over een nieuwe immigratiewet gingen praten. Demoeizame onderhandelingen liepen vrijwel vast, toen dechristen-democraten na de bloederige aanslagen in Madrid in maartnieuwe veiligheidseisen stelden. Volgens Merkel is er nu eenakkoord omdat de regeringscoalitie heeft ingezien dat veiligheideen onderdeel van de problematiek is.

Buitenlanders die legaal in Duitsland verblijven, kunnen "opgrond van een op feiten gebaseerde gevarenprognose" alsgevaarlijke individuen worden uitgewezen, volgens Schröder. Deautoriteiten die met het toezicht op vreemdelingen zijn belast,kunnen voorts "predikers van haat" uitwijzen.Mensensmokkelaarskunnen ook worden uitgezet.

Onderhandelingen

Alles is in kannen en kruiken. Er zijn volgens Schröder geenonderhandelingen meer nodig. Schilly stelt met dechristen-democratische premier van Saarland, Peter Müller, enGünther Beckstein, de christen-democratische minister vanBinnenlandse Zaken in Beieren, het wetsvoorstel op.

Er wonen circa 7,3 miljoen buitenlanders in de 82 miljoen mensentellende Bondsrepubliek. Het is daarmee een van de belangrijksteimmigratielanden in de westerse wereld geworden. Volgens deofficiële telling wonen er bijna twee miljoen Turken en 725.000mensen uit Servië en Montenegro. Een kwart van de buitenlanderskomt uit EU-landen, vooral Italië en Griekenland.

Politiek asiel

Ook veel vluchtelingen zoeken veiligheid in Duitsland. Het landnam velen uit het vroegere Joegoslavië op, toen daar in de jarennegentig burgeroorlogen woedden. In het jaar 2000 bijvoorbeeldvroegen bijna twee miljoen mensen in Duitsland politiek asiel aan.Dat was meer dan in de Verenigde Staten (1 miljoen),Groot-Brittannië (600.000) en Frankrijk (335.000) bij elkaar.