DEN HAAG - Minister Bot van Buitenlandse Zaken enverscheidene Tweede-Kamerfracties hebben maandag tevredengereageerd op de ontwerptekst voor een Veiligheidsraadsresolutieover Irak. PvdA en D66 houden nog steeds grote twijfels.

Minister Bot is enthousiast over de concepttekst. "Alle voorons belangrijke elementen zitten er in. Als dit de definitievetekst wordt, zijn we tevreden", aldus de woordvoerder van Bot.

Goede basis

Voor de minister is de tekst een goede basis voor verdereonderhandelingen. Nu moet worden afgewacht hoe Frankrijk en Ruslandreageren op de resolutie, aldus de woordvoerder.

Nederland heeft ook als voorwaarde gesteld dat de nieuwe Iraakseregering Nederland moet vragen om militair aanwezig te blijven inIrak. Probleem hierbij is dat het kabinet naar verwachting op 4juni besluit de missie te verlengen. De nieuwe Iraakseinterim-regering treedt pas op 1 juli aan.

Dit kan worden opgelost op de manier zoals de Deense regeringdat onlangs deed. Kopenhagen besloot de missie van vijfhonderdmilitairen te verlengen, mits de Iraakse regering ermee gaatinstemmen.

Niet overtuigd

In de Tweede Kamer zijn PvdA en D66 nog niet overtuigd door deconcepttekst. De twee partijen die in de Tweede Kamer verreweg demeeste twijfels hebben over verlenging van de missie in Irak,reageren voorzichtig.

PvdA-Kamerlid Koenders: "De tekst van de resolutie kentbelangrijke elementen, maar we houden nog veel vragen. Wat isbijvoorbeeld precies de 'leidende rol' van de Verenigde Naties? Watis de basis voor verdere internationalisering?" Ook mist Koendersnog details over de soevereiniteit van de nieuwe Iraakse regering.

Radicale koerswijziging

De PvdA staat daarom nog steeds op het standpunt "nee, tenzij"over de verlenging van de missie. Koenders heeft eerder gezegd dateen "radicale koerswijziging" van de Amerikanen en een centralerol voor de VN in Irak zijn partij mogelijk op andere gedachtenkunnen brengen. PvdA-leider Bos zei eerder "dat het mooi isgeweest met de Nederlandse aanwezigheid in Irak".

D66-Kamerlid Bakker is iets positiever over de ontwerptekst."Het etiket is goed. Maar ik wil nu de precieze inhoud zien, wantde duivel zit in het detail." Hij is positief over de volledigesoevereiniteit voor de Iraakse regering en over de belangrijke rolvoor de VN. De tekst lijkt volgens Bakker een stap in de goederichting, maar "alles hangt af van hoe de verdere onderhandelingenover de resolutie zullen aflopen."

Zeer tevreden

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is zeer tevreden over deresolutie. Volgens Kamerlid Wilders wordt de fractie van D66 met deresolutie op zijn wenken bediend en moet de partij nu "metenthousiasme instemmen met verlenging van de missie in Irak".Wilders: "Dit is een echte D66-resolutie. Alles wat D66-leiderDittrich wilde staat er nu in. Ik kan maar één conclusie trekken:de invloed van Dittrich op president Bush mag niet wordenonderschat."

Ook het CDA is positief over de resolutie. Kamerlid Ormel: "Hetis goed dat de tekst er ligt, dit is de goede lijn. Het Nederlandskabinet moet nu alles op alles zetten om zo snel mogelijk eendefinitieve resolutie te krijgen."

Veel vragen

Het CDA wil net als de VVD en de SGP een verlenging van demissie in Irak steunen. SP en GroenLinks zijn zeker tegen. DeChristenUnie wil ook wel instemmen, maar heeft nog veel vragen.