DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdagavond op verzoek vanstaatssecretaris Van der Laan (Media) de stemming uitgesteld overeen wetsvoorstel om de verplichte ledenaantallen van omroepen teverlagen. De bewindsvrouw wil dat aantal omlaag brengen van 300.000naar 150.000, maar de senaatsfracties van vooral CDA en PvdA hebbendaar grote bezwaren tegen.

Tijdens een debat vorige week bleek al dat zij tegen hetvoorstel zijn omdat het volgens hen alleen is bedoeld omjongerenomroep BNN te redden. Die omroep wierf onlangs veel nieuweleden en heeft daardoor inmiddels 224.000 leden; nog steeds teweinig binnen de huidige Mediawet (300.000).

Tegensputterend

Ook willen de tegensputterende fracties dat de plannen van Vander Laan deel gaan uitmaken van een breder kabinetsbeleid over detoekomst van de publieke omroepen. Op die manier willen zegelegenheidswetgeving voorkomen.

Van der Laan zegde toe de kwestie begin juni in het kabinet tebespreken en daar dan ook de resultaten te bespreken van devisitatiecommissie-Rinnooy Kan. Die nam de prestaties van deomroepen onlangs onder de loep.

Beton

Na het vormen van een regeringsstandpunt zal ze het onderwerpsnel met de Tweede en vervolgens met de Eerste Kamer bespreken. Zehoopt op die manier BNN te redden en ook eventuele nieuwkomers inhet omroepbestel uitzicht te bieden. Een andere manier om hetvoortbestaan van BNN te garanderen is er volgens haar niet. "Daarheb ik de afgelopen week naar gekeken, maar wat dat betreft is deMediawet in beton gegoten."

Veel fracties beschouwden het uitstellen van de stemming als eenkwestie van fatsoen. "Ik heb het mijn fractie gevraagd en mijncollega's zeiden dat het een kwestie van hoffelijkheid is dit toete staan", aldus de PvdA-woordvoerster. Haar collega van het CDAgaf aan met belangstelling de nieuwe omroepinzichten van Van derLaan tegemoet te zien. "De wonderen zijn de wereld nog niet uit."

Zorgen

BNN-directeur G. Timmer was na afloop van het debat nog nietveel wijzer. "Ze hebben nog geen ei gelegd. De Eerste-Kamerledenhouden voorlopig hun kaarten nog op de borst, maar laat ik het ermaar op houden dat mijn zorgen over ons voortbestaan zeker nietzijn afgenomen."