DEN HAAG - De stijgende leeftijd van vrouwen die hun eerstekind krijgen, zorgt voor hogere medische kosten. Ook nemen demedische risico's bij een uitgestelde eerste bevalling toe. "Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat de leeftijd waaropvrouwen kinderen krijgen niet verder stijgt". Dat heeft ministerDe Geus van Sociale Zaken woensdag geschreven in een brief aan deTweede Kamer.

Volgens het ministerie zijn Nederlandse moeders de oudste nieuwemoeders ter wereld. Eerder onderzoek van het CBS toont aan datvrouwen gemiddeld ruim 29 jaar zijn als zij hun eerste kindkrijgen. Dertig jaar geleden was dat nog 24 jaar. Hoogopgeleidemoeders zijn zelfs gemiddeld 32 jaar als zij voor het eerst moederworden.

'Zorgwekkend'

Dat vrouwen later kinderen krijgen komt vooral door hunopleiding. Steeds meer vrouwen gaan naar het hbo of de universiteiten worden daardoor later zwanger. Een woordvoerster van hetministerie noemde het "zorgwekkend" dat de gemiddelde leeftijdvan nieuwe moeders stijgt. Tegelijk vindt De Geus het hogereopleidingsniveau positief voor de vrouw en voor de samenleving.

De minister weet dat hij slechts beperkte invloed heeft op deleeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen. "Hij wil zeker niet degezinsplanning invoeren", lichtte de woordvoerster toe. Wel kan deminister eventuele belemmeringen voor het (vroeg) krijgen vankinderen zo klein mogelijk maken.

Kinderopvang

Daarmee moet de kloof tussen deleeftijd waarop vrouwen kinderen willen en de leeftijd waarop zijdie krijgen zo klein mogelijk blijven. Hij wijst onder meer op denieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang, waarover de Tweede Kamervolgende week stemt.

In een onderzoek dat het ministerie liet maken, noemen de meesteondervraagden het afmaken van een opleiding een van debelangrijkste voorwaarden voor het krijgen van een eerste kind. In het verlengde daarvan ligt werk. Met name mannen en laagopgeleidevrouwen vinden een 'serieuze' baan en een vast inkomen belangrijk.

Voorwaarde

Bij hoogopgeleiden is er een verschil te zien tussen de leeftijdwaarop zij een kind willen en de leeftijd waarop zij echt zwangerworden. Voor hen is een relatie niet altijd een voorwaarde voor hetkrijgen van een kind.