HILVERSUM - D66 geeft zijn verzet tegen gaswinning in deWaddenzee op. Fractieleider Dittrich heeft dat maandag gezegd inhet actualiteitenprogramma Twee Vandaag.

D66 was tot dusver fel tegen gaswinning in de Waddenzee, maar defractie is na bezoeken aan het gebied en gesprekken met deskundigenen de Waddenvereniging tot de conclusie gekomen dat gasboringen welverantwoord zijn. Tijdens een D66-congres in februari had Dittrichzijn achterban al opgeroepen om "genuanceerd" te denken over dekwestie.

Dittrich verbindt aan gasboringen wel de voorwaarde dat meergeld beschikbaar komt voor het tegengaan van andere schadelijkeactiviteiten in de Waddenzee, zoals mechanische kokkelvisserij enolietankers.

Schadelijke activiteiten

De gaswinning in de Waddenzee zou de overheid op termijn 7miljard euro extra opleveren. Hiervan zou volgens het advies van decommissie-Meijer over de gasboringen ongeveer 10 procentbeschikbaar moeten komen voor investeringen in de natuur in hetgebied. Dat geld zou volgens Dittrich vooral ingezet moeten wordenvoor het terugdringen van de kokkelvisserij en andere schadelijkeactiviteiten.

Dittrich roept de milieuorganisaties en de Waddenvereniging ophun verzet tegen gaswinning in de Waddenzee te staken. Zij moetenaan hun achterban duidelijk maken dat de gasboringen veel minderschadelijk zijn dan tot dusver gedacht, aldus de D66-leider.

Door de opstelling van D66 zijn alle regeringsfracties voorgaswinning in de Waddenzee. Het CDA, dat eerst ook tegen was,staakte zijn verzet al na de publicatie van het rapport-Meijer.Overigens is ook oppositiefractie LPF voor gaswinning in hetgebied.