NEW YORK/LONDEN - Het martelen van Iraakse gevangenen heeftmogelijk een systematischer karakter dan de Britse en Amerikaanseregering willen doen geloven. Dat blijkt niet alleen uit klachtenvan mensenrechtenorganisaties maar ook uit de onderzoeken die deoverheden zelf hebben ingesteld, meldden media op zondag. Bij het Britse ministerie van Defensie zijn echter twijfels gerezen over de echtheid van de omstreden foto's van Britse militairen die een gevangene in Irak zouden martelen.

Zo twijfelenonderzoekers er aan of de foto's die in The Daily Mirror werdengepubliceerd wel in Irak zijn gemaakt, zo meldde de Britse omroep BBC zondag.

Een geweer dat op een van de foto's is te zien, zou volgens deonderzoekers waarschijnlijk een SA80 mk 1 zijn. Dat type wapenhebben manschappen in Irak niet uitgereikt gekregen, aldus de BBC.Ook zouden er inconsistenties zitten in de hoofddeksels diepersonen op de foto's dragen. Britse militairen in Irak zijntoegerust met baretten en/of helmen en niet met getoondehoofddeksels.

Vrachtwagen

Een derde aanwijzing die door de onderzoekers zou wordenopgevoerd dat er iets mis zou kunnen zijn met de authenticiteit vande beeltenissen, is een Bedford vrachtwagen in de achtergrond vaneen van de foto's. Dergelijke trucks zouden nooit naar Irak zijngezonden.

Daily Mirror overtuigd

In een reactie op de twijfels liet de krant Daily Mirror zondagweten overtuigd te zijn van de authenticiteit van de foto's. "Wehebben onze eigen controle uitgevoerd en zijn daar tevreden over",aldus een woordvoerster van de krant.

Zes Britse militairen van een lagere rang worden inmiddels opCyprus vastgehouden, meldde The Sunday Telegraph. Het zestal uithet Lancashire Regiment, hetzelfde regiment dat verantwoordelijkzou zijn voor de martelfoto's, wordt gehoord omdat ze vorig jaarzomer systematisch Iraakse gevangenen zouden hebben gemarteld.

Volgens de krant worden de militairen binnen twee dagenaangeklaagd. Het is niet duidelijk of ze worden gezien als demakers van de foto's.

Het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker heeft naar eigenzeggen de hand weten te leggen op een onderzoeksrapport van deAmerikaanse landmacht waarin wordt gesproken van buitensporige engruwelijke mishandelingen in de periode oktober-december 2003.

Seksueel geweld

Getuigen spreken van mishandeling van gevangenen en dreigementenmet verkrachting, electrocutie en aanvallen met honden in deberuchte Abu Ghraib-gevangenis. Drijvende kracht achter het veelalseksueel getinte geweld zouden de militaire inlichtingendienst ende CIA zijn, zeggen betrokken Amerikaanse militairen onder wie degeschorste brigade-generaal Karpinski die verantwoordelijk was voorhet gevangeniswezen in Irak.

Functionarissen van de inlichtingendiensten drongen er bijbewakers op aan 'de fysieke en mentale omstandigheden te creëerendie gunstig zijn voor ondervraging van getuigen', zo meldt hetofficiële onderzoeksrapport van de landmacht waar The New Yorkerover beschikt.

Bewakers die vraagtekens zetten bij het naakt of invrouwenondergoed vastketenen van mannelijke gevangenen krijgen alsantwoord; 'dit is hoe de militaire inlichtingendienst wil dat hetgebeurt', blijkt uit het onderzoek.

Onderzoek

In november al stelden de Amerikaanse autoriteiten een onderzoekin naar een mogelijke betrokkenheid van inlichtingendiensten bijhet onder druk zetten van gevangenen door bewakers. Er zouden zichgeen onregelmatigheden hebben voorgedaan, iets dat expliciet wordttegengesproken in het later verschenen rapport waar The New Yorkerover beschikt.

Het instellen van twee nieuwe onderzoeken, zoals the Washington Post zondag meldt, wijst verder in de richting van een systematischkarakter. Naast het reguliere militair gerechtelijk onderzoek naarhet gedrag van de direct betrokken militairen zullen de methoden enprocedures gebruikt bij het ondervragen van Irakezen onder de loepworden genomen. De inspecteur-generaal van de CIA zal bovendien devermeende betrokkenheid van de inlichtingendienst onderzoeken.

Onduidelijk is wel of de nieuwe onderzoeken zich ook op andereAmerikaanse detentiecentra in Irak zullen richten. De Britsezondagskrant Observer zegt ook klachten te hebben gehoord overmartelingen in Camp Cropper, een gevangenkamp bij het vliegveld vanBagdad.

Foltering

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt geregeldberichten te ontvangen over foltering en mishandeling vangedetineerden door Amerikaanse en Britse bewakers. Zij zoudengevangenen onder meer uit hun slaap houden, slaan of blootstellenaan fel licht en harde muziek.