DEN HAAG - De inburgering voor oud- en nieuwkomers wordt verplicht. Dat betekent dat iedere allochtoon die in Nederland woont of komt wonen, een inburgeringsexamen moet halen. Alleen oudkomers die bepaalde diploma's hebben en ingeburgerd zijn, worden hiervan uitgezonderd.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met de inburgeringsplicht die minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie heeft voorgesteld. Het kabinet wil met de resultaatverplichting af van de vrijblijvendheid die tot nu toe gold bij de inburgering.

Tot nu toe moesten alleen nieuwkomers inburgeren. Oudkomers zijn mensen die voor 1998 in Nederland zijn komen wonen. Volgens Verdonk zijn er ongeveer 450.000 oudkomers in Nederland met een taalachterstand.

Groot belang

Omdat het om zo'n grote groep gaat, wil het kabinet zich vooral richten op uitkeringsgerechtigden die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt en op allochtonen zonder werk of uitkering. Het gaat daarbij vooral om allochtone vrouwen. Volgens Verdonk is het van groot belang dat juist zij inburgeren en het Nederlands goed machtig worden, anders lopen hun kinderen een taalachterstand op.

Nieuwkomers die zich in Nederland vestigen - meestal voor gezinsvorming of -hereniging - moeten voor hun komst een basistoets inburgering afleggen in het land van herkomst. In Nederland dienen zij verder te gaan met inburgering. Daarvoor ontvangen de nieuwkomers achteraf een vergoeding.

Na drie jaar moeten de nieuwkomers een examen afleggen. Slagen zij niet, dan vervalt de vergoeding. Als na vijf jaar het examen nog niet gehaald is, kunnen boetes opgelegd worden. Ook wie zich na aankomst in Nederland niet meldt voor inburgering, wordt beboet.