DEN HAAG - Omroepen zouden zich meer moeten gedragen alsmaatschappelijke ondernemingen. Ze moeten daarvoor bijvoorbeeldmeer ruimte krijgen om programma's te laten sponsoren. Dat stelthet Wetenschappelijk Instituut van het CDA in een rapport over detoekomst van de publieke omroep. Het rapport wordt woensdagaangeboden aan CDA-fractievoorzitter Verhagen.

Sponsoring van programma's is nu alleen toegestaan bij cultureleprogramma's, sportevenementen en "ideële" programma-onderdelen.De CDA-wetenschappers stellen dan ook dat de wettelijkebevoegdheden moeten worden uitgebreid.

Maatschappelijke visie

Een meer onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid isvoor omroepen noodzakelijk om hun positie in de samenleving, die nade ontzuiling onder druk staat, te versterken.Ze zouden vanuit eeneigen maatschappelijke visie op zoek moeten gaan naar een eigenachterban, aldus het rapport. Wel staan voor de CDA'ers nog steedspluriformiteit en de wensen van de kijker centraal. Om omroepenmeer vrijheid te geven, moet ook de macht van de huidige Raad vanBestuur van de publieke omroep worden verkleind.

De christen-democraten willen bovendien de invloed van dekijkers vergroten. Een van de manieren is volgens hen om deledenaantallen van omroepen niet alleen bepalend te laten zijn voorde toetreding in het publieke bestel, maar ook voor de hoeveelheidzendtijd.

Debutantennet

Een ander voorstel van het instituut is het instellen van eenzogenoemd debutantennet. Op dit net kunnen nieuwe omroepenuitzendingen verzorgen om op die manier voldoende leden te kunnenwerven om in het publieke bestel te mogen.