AMSTERDAM - Ruim driekwart van de mannelijke en een op de drie vrouwelijke huisartsen voelt zich wel eens seksueel aangetrokken tot een patiënt. Dit betekent niet automatisch dat dit tot seks leidt. Ruim 4 procent van de mannen heeft wel eens seks met een patiënt gehad. Het merendeel van deze mannelijke huisartsen vond die seks positief voor de patiënt.

"Seks tussen huisarts en patiënt beperkt zich niet totincidenten", schrijft seksuoloog en huisarts P. Leusink zaterdagin het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij is verbondenaan de polikliniek seksuologie van het Goudse Groene HartZiekenhuis. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg en derichtlijnen van artsenorganisatie KNMG valt seks met een patiëntonder geen beding te tolereren. Maar buitenlandse onderzoekentoonden al aan dat het desondanks gebeurt.

Leusink ondervroeg van februari tot mei 2002 977 huisartsen, vanwie een kwart vrouw. Dertig mannen en twee vrouwen zeiden wel eensseks met een patiënt te hebben gehad. In 21 gevallen ging het omeen huisarts die seks met één patiënt had gehad. Zeven hadden mettwee patiënten wel eens seksueel contact gehad. Vier huisartsenhadden het met drie patiënten.

Vijftigplussers

Vijftigplussers waren in dit onderzoek ondervertegenwoordigd.Huisartsen die zich aan patiënten vergrijpen, komen vaker voor indie leeftijdscategorie. De onderzoeker stelt dan ook dat hetpercentage huisartsdaders in de praktijk hoger kan uitvallen.Mogelijk lag het percentage daders in de groep van 273 huisartsendie niet hebben gereageerd ook hoger, schrijft Leusink.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) zei zaterdag in hetTROS-programma Kamerbreed geschrokken te zijn van de resultaten vanhet onderzoek. "Ik vind het een heel hoog getal." Hij gaat ervanuit dat nog meer huisartsen seks met patiënten hebben gehad, omdatze in het onderzoek niet het achterste van hun tong hebben latenzien. De minister wil de huisartsen aanspreken op hun seksuelemoraal.

Preventiebeleid

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) neemt het onderwerpserieus, heeft meegewerkt aan het onderzoek, maar heeft geenpreventiebeleid, zoals Leusink bepleit. "Wij kennen sinds jaar endag de gedragsregel dat een persoonlijke relatie tussen patiënt enarts uit den boze is", stelt een woordvoerder van de LHV in eenreactie.

Leusink noemt voorbeelden van preventiemethoden. Zo zou er eenonafhankelijke instantie kunnen komen waar collega's verdenkingenkwijt kunnen. Maar de meningen daarover zijn verdeeld. Een andereoptie is scholing, zowel voor studenten als voor al werkendehuisartsen.

De LHV wil eerst de uitkomsten van de studie bestuderenen overleggen met de KNMG en de kennis- en opleidingsinstitutenalvorens te bepalen of dat in Nederland nodig is.