WASHINGTON - De Amerikaanse president Bush heeft woensdaghet plan omarmd van de Israëlische premier Sharon om de Gazastrookte verlaten. Het betekent een historische koerswijziging van deAmerikaanse politiek in het Midden-Oosten.

Tijdens eenpersconferentie na afloop van een gesprek met Sharon in Washingtonnoemde hij diens voornemen "historisch en moedig". De Palestijnenzeggen het plan niet te zullen accepteren.

Aanspraak

Israël kan volgens Bush met recht aanspraak maken op een deelvan de bezette Westelijke Jordaanoever. Het gaat daarbij volgenshem om gebieden waar veel Israëlische kolonisten wonen. Bush zeidat de Palestijnen onmogelijk kunnen verwachten dat Israëls grenzenweer dezelfde zullen worden als die van vijftig jaar geleden.

"In het licht van nieuwe realiteiten op de grond, inclusief deal bestaande grote Israëlische bevolkingscentra, is hetonrealistisch te verwachten dat het resultaat van de definitieveonderhandelingen een volledige en complete terugkeer naar degrenzen van de wapenstilstand van 1949 zal zijn", aldus hetAmerikaanse staatshoofd.

Terugkeer

Bush zei verder dat de Palestijnse vluchtelingen het recht opterugkeer naar Israël moeten opgeven. Als de Palestijnen eenmaaleen eigen staat hebben, moeten zij zich daar vestigen, aldus deAmerikaanse president. Daarmee sluit hij in wezen een terugkeer uitvan Palestijnen naar land verloren door de stichting van de staatIsraël in 1948.

Deze staat zullen de Palestijnen volgens Bush overigens alleenkrijgen als zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor debestrijding van het terrorisme. Het Israëlische veiligheidshek opde Westelijke Jordaanoever is in Bush' ogen een legitiem middel vanIsraël om de eigen veiligheid te waarborgen, maar mag slechts eentijdelijke oplossing zijn, aldus het staatshoofd. Sharon liet ineen brief aan Bush weten de werkzaamheden aan de barrière versneldte zullen uitvoeren.

Ontmantelen

Een zichtbaar tevreden Sharon bedankte Bush voor zijn steun. Hijzei dat zijn plan om de Gazastrook te verlaten de weg kan effenenvoor nieuw vredesoverleg met de Palestijnen. Sharon wil alle 21nederzettingen in de Gazastrook en vier kleine op de Westoeverontmantelen. Daar staat tegenover dat hij zes grote nederzettingenop de Westelijke Jordaanoever wil annexeren.

De Palestijnse premier Qurei noemde Bush' steun voor het planonacceptabel. "Bush is de eerste Amerikaanse president dielegitimiteit geeft aan joodse nederzettingen op Palestijns land.Wij zullen dit niet accepteren", zei hij. Het bureau van presidentArafat liet in een verklaring weten dat het zal leiden "tot devernietiging van het vredesproces".

Erkenning

De Britse premier Blair verwelkomde Sharons belofte om zichterug te trekken uit de Gazastrook. Maar in de verklaring wordtopvallend genoeg op geen enkele wijze gerefereerd aan Bush'impliciete erkenning van Israëls recht om delen van de Westoever inte lijven. Ook zegt het niets over de opmerking van de presidentdat Palestijnen het recht op terugkeer naar Israël moeten opgeven.

Binnen de Israëlische regering bestaat weerstand tegen het planvan Sharon. Die heeft op 2 mei beloofd een bindende stemnmingbinnen zijn Likud-partij te houden over het voorstel. Volgensdeskundigen was het groene licht van de Amerikanen essentieel voorde premier om tegenstanders binnen de partij over te halen tochvoor het plan te stemmen.

In de Israëlische nederzettingen in de Gazastrook wonen ongeveer kolonisten tussen meer dan een miljoen Palestijnen. Op deWestelijke Jordaanoever verblijven ongeveer 240.000 Israëli's enals Oost-Jeruzalem wordt meegeteld zelfs 400.000. In de zes teannexeren nederzettingen op de Westoever leven ruim 92.000kolonisten.