DEN HAAG - Scholen die langere tijd ondermaats presteren,lopen het risico dicht te moeten. Onderwijsminister Van der Hoevenwil hen nog een laatste kans geven om het beter te gaan doen.Grijpen ze die niet, dan krijgen deze scholen geen geld van deoverheid. In de praktijk betekent dit dat ze dicht moeten.

Zo reageert Van der Hoeven woensdag op het Onderwijsverslag/2003 van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectiebestempelt 4 procent van scholen in het basis- en voortgezetonderwijs als zeer zwak. De helft van deze scholen is dat allangere tijd. Dit zijn ongeveer 150 scholen.

Moeras

De inspectie houdt scholen die het slecht doen extra scherp inde gaten. Treedt er geen verbetering op dan gaat het ministerie descholen vertellen hoe ze het beter moeten gaan doen. "Als het deschool binnen een redelijke termijn niet lukt zichzelf uit hetmoeras omhoog te trekken, zet ik de bekostiging stop", schrijft deminister.

De inspectie noemt een school zeer zwak als de leerlingen deafgelopen drie jaar onvoldoende geleerd hebben. In hetbasisonderwijs gaat het om 60.000 leerlingen.

Gevarenzone

Ongeveer 15 procent van de scholen bevindt zich in degevarenzone, schrijft de inspectie. Zij lopen ook de kans een zeerzwakke school te worden, met veel verzuim, geweldsincidenten enleerachterstanden.