DEN HAAG - Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid trektdit jaar geen extra geld uit voor verzorgingshuizen enthuiszorginstellingen die geen budget meer hebben. Ze verwacht datde instellingen in het najaar weer aan de bel trekken, maar dan zalze vaak 'nee' verkopen.

In een interview met het Algemeen Dagblad maakt Ross zaterdagduidelijk dat ze alleen als de nood heel hoog is nog zalbijspringen. Een uitgavenstop kan niet, omdat mensen die zorg nodighebben, die ook moeten krijgen. Maar de instellingen zullen totachter de komma duidelijk moeten maken waarom ze recht denken tehebben op extra budget.

Dit jaar is al 390 miljoen euro extra in de AWBZ, waaruit dezorg voor bejaarden en chronisch zieken wordt betaald, gepompt. Datwas noodzakelijk wegens de vergrijzing en de wens de wachtlijstenweg te werken. "Maar dat geld is nu alweer op", constateert Ross."Ik ga niet zomaar weer toestaan dat ze aan het eind van het jaaraankloppen voor extra geld."

Onbetaalbaar

De AWBZ is hard op weg onbetaalbaar te worden. Waarschijnlijkgaan de premies weer omhoog en het pakket wordt uitgedund. Zo is allanger bekend dat de huishoudelijke hulp uit de AWBZ verdwijnt enwaarschijnlijk ook de bejaardenhuisvesting. Gemeenten worden daardan voor verantwoordelijk.

Ross kondigt verder aan dat ze "stevig" in zal grijpen alsblijkt dat er wordt gesjoemeld met de AWBZ. "We zullen dethuiszorg en verpleeghuizen flink op de vingers gaan kijken."Aanleiding is dat een ziekenhuis in Maastricht kosten afwentelde opde AWBZ, terwijl die daar helemaal niet onder vielen.