MAASTRICHT - Vergeetachtigheid en bedlegerigheid als gevolgvan de ziekte van Alzheimer kunnen misschien met vijf tot tien jaarworden uitgesteld. Dank zij onderzoek van wetenschappers van deUniversiteit van Maastricht gloort de mogelijkheid het ziekteproceste vertragen.

"De kwaliteit van het leven kan daardoor verbeteren. Samen metde farmaceutische industrie kan begonnen worden met de ontwikkelingvan geneesmiddelen", aldus prof. H. Steinbusch. Dat kan jaren inbeslag nemen.

De onderzoekers hebben beter inzicht gekregen in hetziekteproces van Alzheimer. Ze ontdekten bij muizen een verbandtussen abnormale ophoping van eiwitten en het afsterven vanzenuwcellen in de hersenen. Als er een geneesmiddel kan wordenbedacht dat die eiwit-afzetting frustreert, kan de ontwikkeling vanAlzheimer worden vertraagd, omdat de zenuwcellen langer goedblijven.