DEN HAAG - Slechts een kwart van de Nederlanders voelt zichbetrokken bij Europa, maar meer dan driekwart vindt het een goedezaak dat Nederland lid is van de Europese Unie. Dat blijkt uit eendonderdag vrijgegeven onderzoek van Maurice de Hond in opdracht vanhet ministerie van Buitenlandse Zaken.

De in maart gehouden enquête is bedoeld als een zogeheten'nulmeting' voor een drie jaar durende campagne om de betrokkenheidvan de Nederlandse burger bij Europa te vergroten. Zelf hoopt deregering daar aan bij te kunnen dragen via het voorzitterschap vande unie, dat zij in juli van Ierland overneemt.

Afstand

De grote afstand tot de burger van de EU wordt door 41 procentvan de ondervraagden gezien als een groot minpunt. Meer dandriekwart voelt zich slecht tot zeer slecht geïnformeerd overEuropa. Ongeveer tweederde van de ondervraagden vindt dat de uniezich niet bezig houdt met kwesties die hen persoonlijk raakt.

Verder verkeert 36 procent in de veronderstelling dat deinvoering van de euro alles duurder heeft gemaakt en is 34 procentvan mening dat Brussel te veel bureaucratie genereert.

Stembus

Bijna 60 procent van de ondervraagden overweegt desondanks tegaan stemmen tijdens de Europese parlementsverkiezingen van 10juni, al wist 37 procent niet dat ze gehouden werden. De PvdA isbij de kiezer de relatieve favoriet. Ongeveer 20 procent gaf aan opde socialisten te zullen stemmen als zij naar de stembus zoudengaan. Het enthousiasme voor CDA en VVD bleef steken op 16 procentterwijl 9 procent opteerde voor de SP. GroenLinks en D66 blekenaantrekkelijke partijen voor 5 procent van de ondervraagden.

Lidstaten

Uit een enquête die onderzoeksbureauTNS NIPO donderdag heeft gepubliceerdblijkt dat een kwart van de Nederlanders weet niet dat deEuropese Unie (EU) volgende maand tien nieuwe lidstaten krijgt. Eenop de zes Nederlanders kan zelfs geen enkel land noemen dat al deeluitmaakt van de EU.

Van de Nederlanders die op de hoogte zijn van de uitbreiding,weet ongeveer eenderde dat dat over een maand gebeurt. Iets meerdan de helft van de Nederlanders slaagt erin om één of meer nieuwelidstaten te noemen.

Eén hand

Gemiddeld kennen de ondervraagden twee nieuweledenPolen is het meestgenoemd (77 procent), gevolgd door Letland enTsjechië (35 en 34 procent). Cyprus, Slovenië en Malta zijn hetminst bekend. Een woordvoerder van het onderzoeksbureau denkt datde respondenten die alle nieuwe lidstaten kunnen noemen "op devingers van één hand zijn te tellen".

Veel Nederlanders weten niet uit welke vijftien landen de huidigeEuropese Unie bestaat, concludeert TNS NIPO. Volgens eenwoordvoerder weet de Nederlander gemiddeld negen lidstaten op tesommen. Slechts een enkeling kent ze allemaal. Duitsland, Frankrijken België zijn de bekendste landen van de EU.
Voor het onderzoek heeft TNS NIPO bijna 1100 volwassenenondervraagd.