DEN HAAG - Het kabinet wil voor de zomer een beslissing nemenover extra gaswinning in de Waddenzee. De meest betrokken ministersvinden dat het hoog tijd wordt dat keuzes worden gemaakt.D66-minister Brinkhorst wilde donderdag niet vooruitlopen op een jaof nee, "maar we zouden geen knip voor de neus waard zijn of wegeen leiding tonen".

Het tweede kabinet-Kok is wat de Waddenzee "in onmachtondergegaan", zei Brinkhorst nog. Eind jaren negentig beslootPaars-II, toen in de Tweede Kamer ook veel weerstand bestond, nahet raadplegen van deskundigen tot een stop op gaswinning.

'Robuust'

Brinkhorst noemde gas echter van belang op pad naar meerduurzame energiebronnen. Als gaswinning wordt toegestaan "moet hetzorgvuldig gebeuren". VVD-collega Dekker (VROM) liet zich ietsmeer in de kaart kijken. Na dertig jaar Waddenzeebeleid is al veelbereikt, "maar niet genoeg". Zij pleitte voor een "robuust"beleid, waarbij de Waddenzee niet "op slot mag".

Minister Veerman van Landbouw gaf de kokkelvissers, die met hunvoor vogels en schelpdieren schadelijke mechanische werkwijze ondervuur liggen, weinig hoop. In het rapport van de door het kabinetingestelde adviesgroep-Meijer krijgen zij zeven jaar om om teschakelen.

Menselijke medegebruiker

"Het menselijke medegebruik van de Waddenzee is slechtsmogelijk binnen de gestelde kaders", aldus Veerman, die ook denoodzaak van een evenwicht tussen natuur en visserij benadrukte."We hebben ons vergist in de hoeveelheid voedsel die we voor devogels moeten reserveren."

De fractie van het CDA in de Tweede Kamer wijstextra gaswinning in de Waddenzee niet meer af. Woordvoerder Atsmais het met de door het kabinet ingestelde adviesgroep-Meijer eensdat gaswinning "met de hand op de kraan" moet worden toegestaan.

Ommezwaai

Het CDA was altijd voorstander van het moratorium ofproductiestop dat sinds 1999 geldt. Deze ommezwaai betekent datzich een meerderheid in de Kamer voor gaswinning aftekent. De VVDis en blijft voorstander, D66 staat open voor de discussie.

Atsma wil alleen de voorgestelde strikte voorwaarden ietsaanscherpen. Met nieuwe onderzoeksboringen moet "pas op de plaatsgemaakt worden" zolang het effect van de hernieuwde winning nietbekend is.

Milieuvriendelijk

De Tweede Kamerfracties van VVD enLPF stellen dat Gaswinning in de Waddenzee kan goed uitpakken voorhet natuurgebied. Demiljarden euro's die de gaswinning oplevert kunnen worden gebruiktom natuurprojecten en milieuvriendelijke schelpdiervisserij testimuleren.

VVD-Kamerlid Snijder vindt dat na een goede afweging met "eenredelijke geruststelling" plaats is voor economie in de Waddenzee.Gaswinning kan wat haar betreft goed zijn voor de Wadden, omdatplannen op het gebied van natuur en milieu met de opbrengsten ervankunnen worden betaald. Ook LPF-fractievoorzitter Herben meent dateen deel van de revenuen ten goede moeten komen aan hetwaddengebied, "bijvoorbeeld voor het bevorderen van duurzamekokkelvisserij".

'Politieke pacificatie'

PvdA en GroenLinks zitten echter niet op de lijn van degroep-Meijer die in een langverwacht advies onder striktevoorwaarden gaswinning wil toestaan. Bij twijfel over mogelijkeschade, niet doen, aldus PvdA-woordvoerder Samsom. Ook GroenLinkskoestert het voorzorgsbeginsel. De partij spreekt van "politiekepacificatie" over het werk van de groep-Meijer, bestaande uitvertegenwoordigers van de drie grote partijen "zonder specifiekekennis op het terrein van de Waddenzee".

Bovendien dreigt in Samsoms ogen een "onverantwoorde en snelleuitnutting" van de Nederlandse gasvoorraden. "Ik zie niet in hoegaswinning anders dan als cash cow kan bijdragen aan deWaddenzee." De PvdA'er is het wel eens met het adviesrapport datde bestuurlijke chaos in het Waddengebied moet worden opgelost endat investeringen nodig zijn.