DEN HAAG - Een door het kabinet in het leven geroepen adviesgroep meent dat extra gaswinning onder de Waddenzee onder strikte voorwaarden moet worden toegestaan. Daarentegen is de kokkelvisserij, zoals die nu gebeurt, gedoemd te verdwijnen tenzij zij zich binnen zeven jaar vernieuwt.

Dat blijkt uit het donderdag verschenen rapport "Ruimte voor de Wadden" dat half maart al grotendeels uitlekte. Vooral de opening die de adviesgroep, geleid door oud-PvdA-voorman Meijer, biedt aan de gassector, leidde meteen tot felle kritiek uit de hoek van natuur- en milieuorganisaties. De Tweede Kamer, die eind jaren negentig nog dwarslag, lijkt nu in meerderheid het advies te steunen.

"Economische activiteiten in de Waddenzee moeten worden beoordeeld in het perspectief van 'voorrang voor de natuur'", zo luidt het advies. "Dat wil zeggen dat zij moeten opereren binnen strikte natuurgrenzen."

Kokkelvissers

Voor de kokkelvissers is dat nu onhaalbaar. "In de huidige vorm verdraagt de kokkelvisserij zich niet" met dat principe van voorrang voor de natuur, schrijft de adviesgroep. Van de mosselvisserij is dat niet zeker. In de schelpdiersector werken ongeveer 3000 mensen, direct en indirect.

De groep-Meijer wil de Waddenzee echter niet laten verpieteren, als natuurgebied noch als economische factor. Ze adviseert het kabinet fors te investeren in de Waddenzee en in het waddengebied. Investeringen in de natuur vergen ongeveer 500 miljoen euro. Voor duurzame ontwikkeling van het noorden van het land is 250 tot 350 miljoen euro nodig.

Milieubeweging tegen

Natuur- en milieuorganisaties kanten zich scherp tegen het advies aan het kabinet om extra gaswinning toe te staan in de Waddenzee en de kokkelvissers daar voorlopig hun gang te laten gaan.

Volgens directeur De Gelder van Vogelbescherming Nederland is de kokkelvisserij "niet duurzaam en niet duurzaam te krijgen". Daarom noemde hij het 'onbegrijpelijk' dat de adviesgroep-Meijer in haar donderdag gepresenteerde visie voor het waddengebied de kokkelvissers nog zeven jaar wil laten doorgaan.

Directeur Revier van de Waddenvereniging hamerde op het zogenoemde voorzorgsprincipe voor gaswinning. Bij zorg over het effect moeten geen economische activiteiten beginnen. "Bij twijfel niet inhalen", aldus Revier.

VNO-NCW

VNO-NCW constateert tevreden "dat nu eindelijk isaangetoond dat gaswinning ecologisch verantwoord kan". Volgensde ondernemersorganisatie moet nu ook worden begonnen metgaswinning, zoals in het rapport wordt geadviseerd.

Volgens VNO-NCW is winning in de Waddenzee goed voor deleveringszekerheid van gas en voor de staatskas. Bovendien wijst dewerkgeversorganisatie op de impuls voor de economie vanNoord-Nederland op het gebied van investeringen, de werkgelegenheiden technologische ontwikkelingen.

Waddeneilanden

Ook de vijf waddeneilanden zijn positief over deuitkomsten van het rapport. Volgens voorzitter P. Verhoeven van het OverlegorgaanWaddeneilanden (OOW) is het belangrijk om naar de feiten te kijkenen emoties buitenspel te zetten. "En dat is in dit rapportgedaan", aldus Verhoeven.