DEN HAAG - Bij iedereen die wordt veroordeeld voor een delictwaarop vier jaar of een langere celstraf staat, mag voortaangenetisch materiaal (DNA) worden afgenomen. Hieronder vallen demeeste misdrijven, van diefstal tot moord.

De Tweede Kamer steundedit voorstel van minister Donner van Justitie donderdag. Deverplichting geldt ook als de rechter uiteindelijk een lagere strafvoor het delict oplegt, zelfs bij een taakstraf.

Databank

De opslag van het DNA in een databank moet preventief werken,want de politie kan hen makkelijker opsporen als zij in de toekomstopnieuw in de fout gaan. De komende drie jaar wordt naar schattingbij 26.000 nieuwe veroordeelden het DNA afgenomen, aldus Donner.Maar ook oude misdrijven vanaf 1984 kunnen worden opgelost, alsblijkt dat materiaal van veroordeelden al in de databank zit.

Een Kamermeerderheid, met het CDA en LPF voorop, wil in detoekomst bij nog meer personen DNA kunnen laten afnemen, zoals bijverdachten van lichtere misdrijven. Donner sluit dat niet uit maarwees erop dat er nu te weinig capaciteit is en vindt dat dit danalleen moet gaan om misdrijven waarbij kans op herhaling is. Hijbekijkt dat nog. VVD, PvdA en D66 voelen daar ook voor.

Sinds 2001 kan al van verdachten van een zeer ernstig misdrijf,zoals moord of een verkrachting, DNA worden afgenomen tijdens hetopsporingsonderzoek. Met een wattenstaafje wordt wangslijmweggeschraapt uit de mond. Ook kunnen mensen al vrijwillig DNAafstaan die minder zware vergrijpen hebben gepleegd, zoalspotloodventers.

Bezwaar

De wijziging nu is een uitbreiding van die maatregel totveroordeelden. Ook mensen die nu hun straf uitzitten, moeten hunDNA afstaan. Deze inhaalslag bij 5500 veroordeelden gebeurt infases. Veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten, hoeven datniet te doen. Betrokkenen kunnen bezwaar aantekenen tegen afname.Het CDA wil die beroepsmogelijkheid beperken.

De profielen worden twintig tot dertig jaar opgeslagen in delandelijke databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).Hierin zitten nu profielen van circa 4000 bekende daders en 46.000nog onbekende sporen die gevonden zijn bij 11.000 misdrijven diezijn gepleegd tussen 1984 en 1996.

Verkeerd materiaal

De nieuwe verplichting tot DNA-afname kan dus opleveren dat oudemisdrijven alsnog worden opgelost. Bij de invoering van deprofielen in de databank, kan een 'hit' ontstaan. Een oude zaak kandan worden heropend. PvdA-Kamerlid Wolfsen waarschuwde datmateriaal in de databank niet altijd van de dader afkomstig hoeftte zijn. Ook kan er misbruik van worden gemaakt als dadersopzettelijk verkeerd materiaal achterlaten. Donner erkende datrisico maar wees erop dat DNA niet het enige bewijs kan zijn vooreen veroordeling.