DEN HAAG - Het kabinet wil fraude en misbruik harder gaanaanpakken. Het zal daartoe een aantal voorstellen van de TweedeKamer overnemen of uitwerken. Premier Balkenende zei dat woensdagtijdens het debat over de publieke moraal in de Kamer.

Dat debat vond plaats op initiatief van fractieleider Marijnissenvan de SP. Aanleiding was de recente reeks berichten over fraude enmisbruik, zoals de bouwfraude, de boekhoudschandalen bij grotebedrijven en de opschudding rond de salariëring vantopfunctionarisen bij het bedrijfsleven en de overheid.

Verloedering

Balkenende ontkende tijdens het debat dat Nederland eenfraudeland is geworden "met een en al verloedering". Hij wees erop dat Nederland er in een internationale vergelijking relatiefgunstig uitspringt. Op de lijst van de minst corrupte landen isNederland gestegen van een negende naar een zevende plaats.

Maar dat betekent volgens de premier niet dat er niets aan dehand is. De incidenten van de laatste tijd baren het kabinet weldegelijk zorgen. "Het kabinet is niet tevreden over de publiekemoraal".

Hardere aanpak

De Kamer kwam in het debat met een groot aantal voorstellen omfraude harder aan te pakken. Volgens Balkenende gaat het voor eendeel om maatregelen die het kabinet al wilde nemen, zoals devermindering van de bureaucratie, het weer invoeren van eenambtseed voor ambtenaren en het versterken van de positie vantoezichthouders als de Pensioen- en Verzekeringskamer, dekartelwaakhond NMa en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Maar er zijn ook voorstellen die het kabinet serieus inoverweging wil nemen. Balkenende noemde zes concrete punten. Hetgaat onder meer om een D66-voorstel om instellingen die met publiekgeld werken in het openbaar verantwoording te laten afleggen overhoe ze dat doen en om een plan van GroenLinks voor eenklokkenluidersregeling voor werknemers bij bedrijven.

Gedragscode

Ook het voorstel van de SP om tot een betere gedragscode voor politici enbestuurders te komen, wordt overwogen. Ook een PvdA-plan om beleggers en consumenteneen betere toegang te geven tot de toezichthouders wil het kabinetbekijken.

Voor andere voorstellen uit de Kamer voelt het kabinet minder.Zo zei minister Donner van Justitie over het SP-plan om een apartfraude-instituut op te richten, dat hij vreesde dat dit zou leidentot "versnippering" van kennis. De minister denkt dat die kennisbij het Openbaar Ministerie meer nodig is dan bij een adviesorgaanvan de Tweede Kamer.

Grote vissen

Donner ontkende in het debat ook dat bij fraude vooral kleinegevallen worden aangepakt, terwijl de grote vissen vrijuit gaan.GroenLinks-leider Halsema had dat gesuggereerd door te zeggen datgrote bedrijven er vaak vanaf komen met een schikking. MinisterDonner wees erop dat veel criminaliteit van veelplegersnoodgedwongen niet vervolgd wordt en dat winkeldiefstallen vaakworden afgedaan met een transactie.