DEN HAAG - Het verkeer heeft vorig jaar een zware tol geëist.Na drie decennia van gestage daling is het aantal slachtoffers,zowel qua doden als gewonden, in Nederland gestegen. Minister Peijsvan Verkeer en Waterstaat beschikt nog niet over de exacte cijfers,maar noemde de omslag woensdag "alarmerend".

De officiële cijfers komen over zes weken, maar de minister zeiin de Tweede Kamer dat alles wijst op een trendbreuk, "waar ik nietblij mee ben". In 1974 vielen er in het Nederlandse verkeer nogongeveer 3000 doden. Daarna zakte het aantal, ondanks de groei vanhet verkeer, elk jaar tot 1026 in 2002.

Waarschuwing

Hoe het komt dat het aantal verkeersslachtoffers is gestegen, isnog niet duidelijk. Voor de minister is het een waarschuwing. Zijwil het aantal verkeersdoden terugdringen tot 900 in het jaar 2010."We zullen alle zeilen moeten bijzetten om dit te halen." Ook dereputatie van Nederland, met Zweden en Engeland in dit opzicht hetveiligste land in Europa, doet het geen goed.

Directeur Wegman van de SWOV, het nationaal wetenschappelijkinstituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, heeft cijfers van deEuropese Commissie gezien waaruit blijkt dat het aantalverkeersdoden in 2003 is gestegen, van bijna 990 tot 1041. Maar diecijfers zijn op een andere manier tot stand gekomen, waarschuwdehij, en mogelijk zijn die gebaseerd op de cijfers over de eerstetien maanden.

Netelenbos

De SWOV-directeur was voorzichtig om een verklaring te gevenvoor de stijgende lijn. Hij zei dat hij geen direct verband ziet,maar anderzijds is het volgens hem niet uit te sluiten dat destijging te maken heeft met het sneuvelen in de Kamer van deplannen van PvdA-verkeersminister Netelenbos.

Zij wilde,gebruikmakend van aardgasbaten, gedurende tien jaar 2,3 miljardeuro investeren in de aanleg van zaken zoals drempels, veiligeoversteekplaatsen en fietspaden door provincies en gemeenten. "Datleidde tot verwarring op het departement. Daardoor is een jaarverloren gegaan bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven." Hij zou het een goede zaak vinden als de Nota Mobiliteit, metverkeersplannen voor de langere termijn die voor de zomer uitkomt,te toetsen op verkeersveiligheid.

Rijbewijsrevolutie

Minister Peijs verdedigde woensdag in de Kamer haar plannen omzoveel mogelijk verkeersslachtoffers te besparen, de zogenoemdeRijbewijsrevolutie. In januari kreeg de Kamer de plannen. Er wasmeteen veel kritiek. Zo pleitten CDA en PvdA voor hetpuntenrijbewijs.

Intussen is de minister, die eerst tegen was, daarook voorstander van, maar wel van een vereenvoudigde vorm zonderveel papieren rompslomp. Een automobilist, die zwaar in de foutgaat, krijgt strafpunten en boven een bepaald aantal raakt hijtijdelijk zijn rijbewijs kwijt.

Draai

De minister bestreed dat zij met die draai aan partijpolitiekdeed, omdat het eenvoudigere puntenrijbewijs een idee is vanCDA-Kamerlid en partijgenoot De Pater. "Het belang van deverkeersveiligheid overstijgt alle partijen. Ik zag deverkeersvoordelen." Zij gaat nu voor de zomer een plan uitwerken.

Peijs kwam op de valreep CDA, PvdA en VVD tegemoet die pleitenvoor een soort rijbewijs voor bromfietsers. In de praktijk komt datneer op verplichte praktijkles zonder examen. Peijs kiest voor eenpuntenrijbewijs, vooral tegen het opvoeren van brommers. Dat zouveel slachtoffers schelen. Een jongere die voor de tweede keerwordt betrapt, raakt zijn bromfiets kwijt.

Minimumleeftijd

Zij wil dat idee combineren met haar voorstel om deminimumleeftijd om een brommer te mogen rijden te verhogen vanzestien naar zeventien jaar. In de Kamer bleek daarvoor woensdagnog steeds onvoldoende steun.