DEN HAAG - Premier Balkenende heeft dinsdag van de TweedeKamer geen enkele ruimte gekregen om bij zijn bezoek aan deAmerikaanse president Bush toezeggingen te doen over verlenging vande Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak.

Zolang het nogvolstrekt onduidelijk is waar het met Irak naar toe gaat, is hetonverantwoord om in Washington positieve signalen af te geven hieldde Kamer het kabinet unaniem voor.

Tijdens het debat over de situatie in Irak met de ministers Bot(Buitenlandse Zaken), Kamp (Defensie) en Van Ardenne(Ontwikkelingssamenwerking), waarschuwde VVD-woordvoerder Wildersdat de premier een probleem met zijn fractie krijgt als hij eentoezegging doet aan Bush. Balkenende, Bot en Kamp brengen beginvolgende week een bezoek aan Washington en aan de VN in New York.

Verlenging

Een meerderheid van de Kamer heeft geen probleem met eenmilitaire voorbereiding op een eventuele verlenging. Alleen SP, LPFen de PvdA hielden de boot af. PvdA-woordvoerder Koenders zei datzijn fractie "geen positieve grondhouding" wil aannemen voor eenverdere verlenging. Zolang het kabinet zijn partij niet kanovertuigen waarom het nodig is een derde termijn van zes maandenaan de Nederlandse aanwezigheid te plakken, is de PvdA niet thuis.

Koenders waarschuwde dat door de positieve signalen die nu wordenafgegeven, andere landen zullen afzien van deelname. Dat zou kunnenbetekenen dat als Nederland zijn aanwezigheid niet zou willenverlengen er geen opvolger is.

LPF-woordvoerder Herben stelde dat het half juli welletjes isgeweest. "Nederland moet opppassen niet in de fuik van Bosnië tezwemmen, waar Nederland nu al meer dan tien jaar aanwezig is."

Toezegging

Minister Bot beloofde de Kamer dat de Nederlandse delegatie deAmerikaanse president tijdens het half uur durende onderhoud geenenkele toezegging zal doen. Hij kon de Kamer echter niet vertellenwanneer het kabinet wel in staat zou zijn een besluit te nemen."Dat hangt af van de informatie die de komende anderhalve maandbinnenkomt," aldus de bewindsman.

Van invloed is onder andere de vraag of Nederlandse troepen eenrol kunnen spelen om de verkiezingen rustig te laten verlopen.Voorts is het kabinet gevoelig voor verzoeken van de VN alsNederland kan bijdragen aan een goed en veilig functioneren van deorganisatie in Irak.

Half juli loopt de huidige termijn van de ongeveer 1200Nederlandse troepen in het zuiden van Irak af.