DEN HAAG - Een plan van de PvdA om de aftrekbaarheid van depensioenpremies te beperken voor de hogere inkomens, heeft dinsdagweinig steun gekregen. Niet alleen het CDA wijst het af, ook devakbeweging voelt er niets voor. Volgens de vakcentrale FNV zou het"een bom leggen onder het collectieve pensioenstelsel" omdat hetde solidariteit tussen hogere en lagere inkomens aantast.

Pensioenpremies zijn nu nog volledig aftrekbaar voor debelasting. Als het aan de Tweede-Kamerleden Crone en Depla van dePvdA ligt wordt die mogelijkheid geschrapt voor inkomens vanafanderhalf maal modaal (45.000 euro per jaar). Daar zou dantegenover staan dat de hogere inkomens later over hun pensioenminder belasting hoeven te betalen.

Voordelig

De operatie pakt per saldo voordelig uit voor de overheid, omdatwerkenden meer inkomen hebben en dus ook meer belasting betalen dangepensioneerden. Ze zou de schatkist de komende jaren ruim 2,5miljard euro per jaar opleveren.Hiervan willen Crone en Depla 2 miljard in het spaarfonds voorde AOW storten, zodat de betaalbaarheid van de oudedagsvoorzieningin de toekomst beter gegarandeerd is.

Het AOW-fonds mag volgens de Europese regels afgetrokken wordenvan het financieringstekort. Het wordt dus makkelijker dit tekortonder de Europese grens van 3 procent te houden. Dat zoubijvoorbeeld betekenen dat het kabinet dit jaar niet extra hoeft tebezuinigen.

De resterende 600 miljoen euro willen de PvdA-Kamerledengebruiken voor het verbeteren van de regelingen voor levensloop envervroegd pensioen. Crone en Depla denken dat de vakbeweging dansneller bereid zal zijn zich aan het voorjaarsakkoord overloonmatiging te houden.

Solidariteit

Maar FNV en CNV zijn helemaal niet zo blij met het PvdA-plan.Dit heeft namelijk gevolgen voor de koopkracht van de hogereinkomens. CNV-voorzitter Terpstra noemt het "sympathiek om desterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen". Maar hijwist er ook op dat het huidige pensioenstelsel is gebaseerd opsolidariteit, doordat hogere en lagere inkomens samen sparen. "Opdeze manier wordt het misschien voor de hogere inkomens zoonaantrekkelijk gemaakt dat ze eruit stappen."

Ook het CDA reageert negatief. "De PvdA wil nu de mooie bloemenplukken, maar over 25 jaar zitten we op zwart zaad", aldusvice-fractievoorziter Verburg. Volgens haar leidt het PvdA-voorstelertoe dat de overheid minder inkomsten krijgt op het moment dat devergrijzing het hardste toeslaat. Bovendien motiveert het planvolgens haar ouderen niet om langer door te werken, omdat de PvdAhet gebruik van prepensioen in stand wil houden.