DEN HAAG - De Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsdienstAIVD ziet een toename van het aantal jongeren dat in Nederlandwordt gerekruteerd voor de jihad, de gewelddadige strijd tegen devijanden van de islam.

Deze ontwikkeling vormt "onverminderd eenaanzienlijke bedreiging voor de Nederlandse samenleving". Datstelt minister Remkes van Binnenlandse Zaken in een notitie die hijdinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Strafbaar

Exacte cijfers over geronselde moslimextremisten kan Remkes nietgeven. Hij schat dat het om enkele tientallen gaat. Vorig jaarmeldde de bewindsman dat in Nederland waarschijnlijk honderd tottweehonderd personen actief zijn in islamitische terroristischenetwerken. Het kabinet wil het ronselen van strijders strafbaarstellen om terrorisme beter aan te pakken.

De rekruten hebben zeer diverse achtergronden, van jongeren vande tweede of derde generatie immigranten, tot soms ook tot de islambekeerde autochtonen. Bij de laatsten gaat het om een "kleinaantal". Vooral jonge allochtonen, met name van Marokkaanse komaf,blijken zich aangesproken te voelen door de jihad. "Hun fascinatiezou kunnen overgaan tot deelname aan de jihad."

Vrouwen

De rekruten zijn niet alleen jong, vaak tieners, het gaat intoenemende mate om hoogopgeleiden. Ook vrouwen koesteren sympathievoor de jihad, maar zij spelen "geen prominente rol in derekruteringsprocessen."

De AIVD constateert dat een groeiend aantal moslims zich onheusbejegend voelt in de maatschappij en te weinig respect ervaart voorhun achtergrond. Ze vinden dat de overheid zich daarin nietonpartijdig opstelt. Vooral jonge moslims nemen deze vermeendeverwijdering tussen de samenleving en moslims zwaar op. Zij zijn inhun zoektocht naar identiteit en door een gebrek aan eigenwaardehet meest ontvankelijk voor ronselpraktijken. Ronselaars spelen opdie gevoelens in maar steeds meer ontwikkelen deze sentimenten zichautonoom.

Jeugdcultuur

Remkes tekent er bij aan dat "in bepaalde groepen van jongemoslims de wens tot deelname aan de jihad onderdeel is van dejeugdcultuur". Opvallend is de fascinatie voor geweld die blijktuit sites en beeldmateriaal. Volgens de minister kan "zeker" nietuitgesloten worden dat een deel met hun radicale gedrag enuitlatingen "uitsluitend indruk wil maken op leeftijdgenoten".Ouders spelen geen rol in de beslissing van hun kind om de jihad testeunen, of zij nu orthodox of liberaal gelovig zijn.

De radicale jongeren verzamelen zich in moskeeën, maar hetronselen vindt ook plaats in huiskamers en afgehuurde zaaltjes ofvia internet. In gevangenissen zijn ook gedetineerde ronselaarsactief. Ronselaars isoleren hun doelwit geleidelijk van hunvrienden en familie door ze een radicale levensovertuiging in teprenten. Daarna kunnen ze hen controleren en manipuleren.