DEN HAAG - Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat houdt vastaan het huidige APK-keuringsregime voor personenauto's. Zij is geenvoorstander van een versoepeling zoals de ANWB die onlangsbepleitte. De organisatie vindt een verzachting van hetkeuringsregime op zijn plaats, omdat auto's de laatste jarentechnisch betrouwbaarder zijn geworden.

Momenteel moeten personenauto's de eerste keer bij een leeftijdvan drie jaar worden gekeurd en vervolgens elk jaar. De ANWB pleitervoor om de eerste keuring na vier jaar verplicht te stellen envervolgens om de twee jaar. Volgens de organisatie is dat in veelEuropese landen de norm en bovendien zouden auto's van tegenwoordigzo goed zijn dat vaker keuren niet nodig is.

Uit een onderzoek dat de BOVAG heeft gehouden onder 4500 auto'svan drie jaar oud bleek echter dat er toch nogal wat gebreken zijn.Op basis van deze steekproef blijven onder het soepelekeuringsregime volgens de BOVAG zo'n 56.000 auto's een jaar rijdenmet mankementen die bij de keuring na drie jaar al zouden zijnopgelost.

Een woordvoerder van minister Peijs gaf aan dat dat voorhaar reden is alles voorlopig bij het oude te laten. Zij zal ditbinnenkort in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.