DEN HAAG - DSM is bereid tot het treffen van een schikkingmet asbestslachtoffers, die jarenlang ondergronds in de vroegerestaatsmijnen hebben gewerkt. Het bedrijf is bereid om hen ondervoorwaarden tegemoet te komen met bedragen tot ruim 52.000 euro.Dat maakte directeur M. van der Woude van het instituutAsbestslachtoffers (IAS) maandag bekend.

Het gaat hierbij om zowel claims van (ex-)werknemers als claimsdie verjaard zijn. Asbestslachtoffers proberen al jarenlang viajuridische weg schadevergoeding van DSM te krijgen.

Het IAS gaat bemiddelen bij het doen van een schikkingsvoorstelaan elke individuele (ex-)werknemer of diens nabestaanden.Voorwaarde is onder meer dat het slachtoffer zelf een claim bij DSMheeft ingediend. Mocht hij inmiddels aan de asbestgerelateerdeziekte mesothelioom zijn overleden, dan kunnen de nabestaanden eenschikking treffen met DSM.

Procedures

DSM stelde zich tot nog toe op het standpunt dat er nauwelijksasbest ondergronds voorkwam in de mijnen. Diverse rechters bogenzich tijdens door slachtoffers aangespannen procedures over dezaak. Maar het bewijs viel moeilijk te leveren dat er een samenhangis tussen ondergronds werken en mesothelioom. Ook nu erkent DSMgeen schuld en voelt zich juridisch niet aansprakelijk. Maar hetbedrijf wil volgens IAS vanuit zijn eigen maatschappelijkeverantwoordelijkheid de (ex-)werknemers tegemoet treden, ook zijdie alleen ondergronds werkten.

In september vorig jaar keerde DSM zo'n 50.000 euro uit aannabestaanden van een ex-werknemer uit Baarlo, die de asbestziektehad opgelopen. DSM keerde niet uit omdat de man ondergronds hadgewerkt, maar omdat hij ook bovengronds had gewerkt en daarmogelijk met asbest in aanraking is gekomen.

Schikking

Volgens Van der Woude gaat het in totaal om 47asbestslachtoffers, maar het is nog niet duidelijk hoeveel van henvoor een schikking in aanmerking komen. Dat hangt onder meer af vanhet aantal jaren dat ze voor de staatsmijnen werkten en of ze deziekte mogelijk bij een andere werkgever hebben opgelopen.

Het schadebedrag bestaat uit twee delen: een basis van ruim 5200euro en smartengeld van bijna 47.000 euro. Als een (ex-)werknemerbij leven een claim heeft ingediend, kan hij of de nabestaanden dusruim 52.000 euro krijgen. Waar een ex-werknemer echter bij levengeen claim indiende maar dit door nabestaanden gebeurde, is erhooguit recht op schadegeld van 5200 euro. Als iemand zich niet inhet schikkingsvoorstel kan vinden, gaat het van tafel en moetbetrokkene alsnog naar de rechter stappen.

Het IAS werd vijf jaar geleden opgericht door werknemers- enwerkgeversorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, verzekeraarsen de overheid. Het institituut bemiddelt ondermeer bij claims dievoortvloeien uit schade door asbest.