AARLEN/BRUSSEL - België haalt opgelucht adem en hapttegelijkertijd weer naar lucht. Het proces-Dutroux kwam deze weekgoed uit de startblokken, zonder al te veel incidenten ofprocedureslagen. Daar staat tegenover dat 'het monster vanMarcinelle' verwarring zaaide en door manipulaties en uitsprakenBelgië opnieuw fors schokte.

Justitie in Aarlen voelde begin deze week een zware druk op deschouders. België wil absoluut verdere imagoschade voorkomen. Zekermet de internationale media om de hoek, die als een stevigvergrootglas elke juridische uitglijder zouden registreren, kondenen mochten er geen fouten worden gemaakt bij aanvang van het'proces van de eeuw'. Rechtbankvoorzitter Goux wist zich de eerstevier dagen goed van deze taak te kwijten, zich af en toe eenkwinkslag veroorlovend.

Vertraging

De vrees bestond dat de tien advocaten van de vier verdachtenmeteen procedurele bezwaren zouden indienen, waardoor verderevertraging kon optreden. Op enkele pogingen na van mr. Sluzny, deadvocaat van medeverdachte Michel Lelièvre, bleven procedureslagenuit.

Door een verzoek van Sluzny duurde de eerste dag langer danverwacht, omdat hij erop stond dat volledige juridische verslagenwerden voorgelezen. Verder eiste Sluzny dat zijn cliënt vanaf degetuigestoel in de zaal zijn eerste verhoor mocht ondergaan. Gouxvreesde dat daardoor alle verdachten konden eisen dat zij hunglazen kooi in de zaal mochten verlaten. Dutroux en consortenblijven daardoor tot nader order achter staal en glas in Aarlen.

Donderdag kregen raadslieden het onderling aan de stok over eenvermeende belangenvermening van de advocaat van het gereddeslachtoffer Laetitia Delhez. Ook hier wist de geduldige en minzameGoux de gemoederen te bedaren.

Gepantserde auto's

Verder moest hij donderdag rond de middag even extra schorsen,omdat onderzoeksrechter Connerotte, die in 1996 de eerste maandenleiding gaf aan het speurwerk, volledig dichtklapte. Sluzny vroegwaarom Connerotte met procureur of officier van Justitie Bourlet in korte tijd werd rondgereden in geblindeerde en gepantserdeauto's.

Connerotte stamelde dat de druk toen erg zwaar was, zowel inzijn werk als privé. Daarop deed hij er geschokt lang het zwijgentoe. Vooraf had hij herhaald dat door een gebrek aan mensen enmiddelen het speurwerk moeilijk verliep. Verder zou Dutroux eerderte pakken zijn geweest als de toen nog actieve verschillendepolitiediensten elkaar niet hadden bestreden in de zogeheten'flikkenoorlog'.

Bedreigingen

Connerotte, die van de zaak werd gehaald nadat hij zichpartijdig had getoond door deel te nemen aan een etentje ten batevan nabestaanden van vermiste kinderen, had bedreigingen ontvangen.Volgens de Belgische Staatsveiligheid zou er zelfs een prijs op dehoofden van het tweetal zijn gezet en waren er buitenlandsehuurmoordenaars gecontracteerd. Na het vertrek van Connerotte namende bedreigingen af.

Verder probeerde Marc Dutroux vanaf het begin door eenprocedurekwestie de rechtsgang licht te manipuleren. Hij wilde nietherkenbaar op foto's die werden genomen tijdens de eerste minutenvan het proces. Een Franse fotograaf, die geen balkje voor de ogenvan Dutroux plaatste, werd geschorst. Datzelfde lot was later eenBelgische fotograaf beschoren. Later dekte Dutroux zijn gezicht meteen enveloppe af, toen hij plaats nam in de verdachtenbank.

Kleine garnaal

De grootste slag haalde Dutroux woensdag binnen. Nadat zijnadvocaat mr. Magnée al theoriën had verspreid over netwerken,waarin Dutroux slechts een "kleine garnaal" zou zijn geweest,schoof de hoofdverdachte de schuld rechtstreeks in de schoenen vande andere drie aangeklaagden.

Dutroux zei alleen schuldig te zijn geweest aan de ontvoeringvan de geredde meisjes Sabine en Laetitia. De moord van de vieranderen was zeker niet zijn werk. Door omstandigheden was hij inalle kwesties verzeild geraakt, nadat het hem vanaf zijn jeugd alhad tegen gezeten. Eerdere ontvoeringen, waarvoor hij begin jarennegentig vast zat, waren ook nooit zijn werk geweest.

Pedofilie

Jury, publiek en ook advocaten van slachtoffers reageerdenronduit geschokt toen Dutroux zelfs zei tot 1995 nooit te hebbengeweten "wat pedofilie eigenlijk was". Hij had het altijd verwardmet homoseksualiteit.

Nog schokkender was zijn achteloze uitspraak dat hij de lijkenvan de Luikse meisjes Julie en Melissa acht dagen in een vrieskisthad bewaard. Dutroux had het namelijk zo druk gehad met zijn eigenkinderen dat hij het tweetal, dat hij naar eigen zeggen nog hadwillen redden, niet onmiddellijk kon begraven.

Hoe opgelucht ook over het soepele begin van de zaak, woensdagmoest België even opnieuw op adem komen. Het geplande einde van deeerste procesweek op donderdag kwam daarom ook op tijd. Metverhoren van Connerottes opvolger Langlois en diversepolitiebeambten lijkt de tweede week minder vuurwerk te bieden.Hoewel, België realiseert zich dat het met Dutroux nooit weet waarhet aan toe is.