RIJSWIJK - Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) wil opkorte termijn overleggen met koepelorganisatie Arcares overonveilige situaties in verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij zeiwoensdag dat zij die situaties niet kan toestaan.

Volgens Arcaresgeven tehuizen door geld- en personeelsgebrek prioriteit aan deverzorging van bewoners en niet aan bedrijfshulpverlening bijcalamiteiten.

Calamiteiten

Arcares en Ross zeiden dat woensdag in reactie op een onderzoekvan de Arbeidsinspectie. Daaruit blijkt dat medewerkers vanverpleeg- en verzorgingshuizen vaak niet weten wat ze moeten doenbij calamiteiten als een brand.

Vooral 's nachts en in deweekeinden werken mensen die onvoldoende voorbereid zijn op eennoodsituatie. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat werknemershet risico op besmetting met hepatitis B onderschatten.

Knelpunten

De koepelorganisatie wil met de staatssecretaris afspraken makenhoe de wettelijke voorschriften over veiligheid kunnen wordennageleefd. Volgens haar kan het niet blijven bij het constaterenvan knelpunten en overtredingen. Uit het overleg moet bovendienblijken of de regels niet deugen of dat het schort aan deuitvoering.

De inspectie onderzocht de veiligheid in ruim driehonderdinstellingen. Vrijwel alle tehuizen bleken de regels te overtreden.De inspectie noemt de uitkomsten zorgwekkend en vreest datmedewerkers niet altijd op tijd hulp kunnen bieden aan bewoners.Zij concludeert dat de instellingen vaak verouderde regels hebbenop het gebied van bedrijfshulpverlening. Officieel dienen tehuizenbijvoorbeeld 24 uur per dag een bedrijfshulpverlener paraat tehebben.

Eerste hulp

Bedrijfhulpverleners verlenen eerste hulp bij ongevallen,blussen brandjes, alarmeren en evacueren iedereen die in het pandaanwezig is, aldus het Nederlands Instituut voorBedrijfshulpverlening (Nibhv). Nieuwe personeelsleden krijgen overhet beleid op het gebied van de bedrijfshulpverlening vaak niets tehoren.

Het Nibhv vermoedt dat de instellingen door geld- enpersoneelsgebrek keuzes moeten maken en de zorgplicht op de eersteplaats zetten. Vakbond CNV wijt het tekort aan mensen buitenkantoortijden ook aan bezuinigingen van het kabinet. CollegaAbvakabo FNV gaat er vanuit dat in de avond, nacht en weekeindenvoldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar moeten zijn.

Rampenoefeningen

Deze vakbond stelt wel dat werkgevers met spoed rampenplannen enwerkafspraken moeten herzien. Abvakabo vindt het nodig dat er meercursussen en rampenoefeningen komen. Nu wordt extra geld vooropleiding van het personeel slecht besteed, aldus de bond.

Beroepsorganisatie NU'91 van de verpleging acht bij- ennascholing van het zorgpersoneel hard nodig om fouten encalamiteiten te voorkomen. Zij vindt dat er oplossingen moetenkomen voor de onveilige situaties voordat er ongevallen gebeuren.Maar oplossingen kosten geld, aldus de organisatie.

Vergrijzing

Nu'91 waarschuwt dat de veiligheid van zowel werknemers alsbewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in het geding is. Designalen die de inspectie nu geeft, hebben haar leden naar eigenzeggen al jaren aangekaart. ''Verzorgenden en verpleegkundigengeven aan dat het zorgaanbod en de zorgvraag geen gelijke pas metelkaar houden'', meldde een woordvoerder. NU'91 houdt haar hartvast voor de toekomst. Door de vergrijzing is alleen maar meerpersoneel nodig.