DEN HAAG - De man die samen met Lucia de B. in hetPieter Baan Centrum (PBC) zat en die beweerde dat zij tegenover hemhad toegegeven dat ze ziekenhuispatiënten had vermoord, heeft datverhaal uit zijn duim gezogen. Dat verklaarde hij althans dinsdagtoen hij als getuige voor het gerechtshof in Den Haag verscheen.

De man A.M. zat eind 2002 een paar weken met deHaagse verpleegkundige in de observatiekliniek van justitie. Latervertelde hij in de gevangenis dat zij tijdens het luchten dedertien moorden had bekend waarvan justitie haar beschuldigde. Zezou de zieken uit hun lijden hebben verlost. Tegenover de politiebevestigde M. zijn verhaal nog eens en ondertekende hij zijnverklaring.

'Wel stom'

De getuige kon niet aangeven waarom hij het verhaal over debekentenis had verteld en waarom hij het niet terugnam voordat depolitie hem erover ondervroeg. Op de vraag of hij geengewetenswroeging had gekregen nu Lucia bij de rechtbank totlevenslang was veroordeeld, antwoordde hij dat het ''wel stom waswat hij had gedaan. Een van de raadsheren van het hof noemde dieuitdrukking ''het eufemisme van de eeuw''.

Het werd dinsdag niet duidelijk waarom M. nu wel zei dat hetverhaal niet waar was. De mogelijkheid dat hij onder druk is gezetdoor een andere gedetineerde die ook in die periode in het PBCzat, kwam even aan de orde, maar M. zei dat hij de beslissing zelfhad genomen. De rechters van het hof moesten overigens hunuiterste best doen om een woord uit de man te krijgen en raaktendaardoor zeer geëergerd.

Dagboeken

Ook het verhoor van de vriend van Lucia, P.F., verliepmoeizaam. De man is vorig jaar veroordeeld wegens meineed: hij hadgelogen over dagboeken van Lucia. De voorzitter van het hofherinnerde hem er diverse keren aan dat hij toch echt de waarheidmoest spreken.

De dagboeken speelden tijdens de behandeling van de zaak bij derechtbank een belangrijke rol. De B. vertrouwde aan het papier toedat ze ''weer had toegegeven aan haar compulsie'' op de dag dateen bejaarde patiënte plotseling overleed. Verder had ze hettelkens over haar ''grootste geheim''. F. zei dat ze hem nooitheeft verteld wat dat geheim inhield.

Verbazingwekkend

Het hof verbaasde zich er bijzonder over dat F. blijkbaar nooitaan zijn vriendin heeft gevraagd wat er in die dagboeken stond.Ook toen bekend werd dat justitie haar verdacht van dertienmoorden en vijf en pogingen tot moord, heeft F. nooit in dedagboeken gelezen, zei hij.

Wel bracht hij dagboeken en boeken overseriemoordenaars naar familie van Lucia. Bij de onderzoeksrechterloog hij daarover en zei dat hij de geschriften niet weg hadgebracht. Hij zei dat hij bang was dat de politie haar een raarmens zou vinden als ze dat allemaal zagen.