AMSTERDAM - Prins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben hun rechtzaak over foto's van hun woning in Wassenaar tegen Privé gewonnen. De rechtbank oordeelde de publicaties woensdag als 'onrechtmatig'. Privé mag de foto's van het interieur niet meer plaatsen.

Doet het blad dit toch, dan moet het 25.000 euro per plaatje betalen. Privé moet verder alle interieurfoto's, gepubliceerd of niet, binnen vijf dagen vernietigen.

Villa Eikenhorst

Het weekblad publiceerde vorig jaar foto's van villa De Eikenhorst, die toen nog verbouwd werd. De plaatjes waren gemaakt door een bouwvakker.

De prins en prinses waren woest en spanden bij de rechtbank in Amsterdam een bodemprocedure aan, in de eerste plaats bedoeld om dergelijke publicaties in de toekomst te voorkomen. Ze voelden zich in hun persoonlijke levenssfeer aangetast en hoopten op een uitspraak dat dit soort praktijken niet kunnen.

Interieurfoto's

De rechtbank stelt dat de interieurfoto's "op zichzelf weinig onthullend en betrekkelijk onschuldig" zijn, maar dat ze in samenhang met de begeleidende teksten te ver gaan. De rechtbank haalt onder meer de volgende zinsnede aan: "Saillant detail: in dit bad wordt het wel moeilijk om samen tegelijkertijd te badderen."

De weergave van de veronderstelde persoonlijke smaak en inrichting maakt volgens de rechter inderdaad inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

"Juist eisers, die in het algemeen als 'bekende Nederlanders' meer aandacht van de pers hebben te dulden dan 'private personen', hebben er naar het oordeel van de rechtbank recht op om in de privacy van hun eigen woning met rust te worden gelaten en om deze in te richten/te verbouwen zonder dat zulks direct onderwerp is van publiek debat", aldus het vonnis.

Over foto's van het exterieur valt de rechtbank niet. Die moeten prins en prinses als bekende Nederlanders maar dulden, maar dat verplicht dulden houdt volgens de rechtbank wel op waar de voordeur begint.

Vonnis

Met de 'vrijheid van meningsuiting' komt Privé in dit specifieke geval ook niet ver, blijkt uit het vonnis: "Gedaagden hebben gesteld dat het maatschappelijk belang bij de publicatie is gelegen in 'de bevrediging van de nieuwsgierigheid'.

De rechtbank is van oordeel "dat het recht van eisers op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer in dit geval zwaarder weegt dan het recht van gedaagden op vrijheid van meningsuiting. De nieuwswaarde die uitsluitend bestaat in 'bevrediging van de nieuwsgierigheid' kan niet als reden van publiek belang worden aanvaard".

De uit de uitspraak voortvloeiende beperking van de vrijheid van meningsuiting is volgens de rechtbank "in een democratische samenleving gerechtvaardigd en noodzakelijk". De rechtbank oordeelt ten slotte dat een eventuele schadevergoeding niet aan de orde is, omdat de prins en prinses geen financiële schade hebben geleden.

Bouwvakker

Het Koninklijk Huis had ook nog om openbaarmaking van de naam van de bouwvakker gevraagd, om die op zijn handelen aan te spreken. Daar komt de rechtbank niet specifiek op terug, maar zij heeft "het meer of anders gevorderde" afgewezen.

De Rijksvoorlichtingsdienst is tevreden met het verbod op verdere publicatie en de vernietiging van de foto's. De dienst heeft met instemming gelezen dat 'bevrediging van de nieuwsgierigheid' volgens de rechter geen publiek belang is.

Hoofdredacteur Evert Santegoeds van Privé gaat niet in hoger beroep. Hij ziet geen noodzaak, onder meer omdat "we de foto's toch al zouden vernietigen". Hij is niet ontevreden, omdat de rechter onder meer heeft geoordeeld dat exterieurfoto's wel mogen "en dat er geen schade is voor het paar". Dat bevrediging van de nieuwsgierigheid geen publiek belang is, geldt volgens Santegoeds "alleen in deze kwestie".