WASHINGTON - President Bush steunt een amendement opde Amerikaanse grondwet dat de openstelling van het huwelijk voorhomo's verbiedt. "Als wij willen voorkomen dat de betekenis vanhet huwelijk voor altijd verandert, moet onze natie een amendementop de grondwet doorvoeren om het huwelijk in Amerika tebeschermen", zei de president dinsdag vanuit het Witte Huis.

Maar Bush liet in zijn toespraak ruimte over voor staten omandere vormen van verbintenissen tussen twee personen van dezelfdesekse mogelijk te maken. Woordvoerder McClellan liet later opdinsdag weten dat staten het recht moeten krijgen om zelfjuridische regelingen te treffen om bijvoorbeeld geregistreerdpartnerschap aan te bieden.

Zeer verontrust

Bush had al eerder laten weten dat hij niets voor hethomohuwelijk voelt. Hij toonde zich zeer verontrust door eenuitspraak van de hoogste rechtbank in de staat Massachusetts dieeen huwelijk ook voor homoseksuelen mogelijk maakte. Ook debeslissing van het stadbestuur van San Francisco om homostellen tetrouwen, was niet naar de zin van Bush.

De Amerikaanse president vroeg het Congres het amendement op degrondwet zo snel mogelijk door te voeren. In zowel de Senaat alshet Huis van Afgevaardigden is een tweederde meerderheid nodig omde wijziging tot stand te brengen. Vervolgens moet driekwart vanalle vijftig Amerikaanse staten het amendement ratificeren voordathet van kracht kan worden. Overigens hebben 38 staten al eerderwetten doorgevoerd waarin het huwelijk als een unie tussen man envrouw wordt gedefinieerd.

Trouwcertificaten

Ruim tien dagen geleden begon San Francisco met het uitgeven vantrouwcertificaten aan homoseksuele stellen. In Massachusetts zijntot nu toe voorzover bekend geen homohuwelijken gesloten, maar deuitspraak van de hoogste rechtbank daar kan niet wordenaangevochten.

Het is niet zeer waarschijnlijk dat de kwestie een heethangijzer wordt tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen.John Kerry, de Democraat die naar verwachting de Democratischekandidatuur op zijn naam zal schrijven, is afkomstig uitMassachusetts, maar hij heeft al eerder laten weten niet per sevoor de openstelling van het huwelijk voor homo's te zijn. Welsprak hij zich uit voor het mogelijk maken van geregistreerdpartnerschap.

Bezorgd

Kerry bevestigde dinsdag nog eens zijn standpunt, maar waskritisch over de intentie van Bush om in een verkiezingsjaar degrondwet te veranderen. Volgens de Democraat heeft Bush expres eenonderwerp gekozen dat de Amerikaanse bevolking in twee kampen zalverdelen. "Alle Amerikanen zouden bezorgd moeten zijn als eenpresident in politieke problemen aan de constitutie tornt", aldusKerry.