DEN HAAG - Het Wageningse onderzoeksbureau Alterra is dinsdageen veldproef begonnen met kunstmatige bevochtiging van veendijken.Het experiment dat een jaar duurt, is onderdeel van een hele reeksonderzoeken naar de effecten van extreme droogte op dewaterkeringen in veengebieden. Vorig jaar zomer leidde droogte totdijkafschuivingen bij Wilnis en Rotterdam.

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), hetkennisinstituut van de Unie van Waterschappen, heeft opdrachtgegeven voor de proef met een zogenoemde surfactant, een(biologisch afbreekbaar) middel dat de spanning van het watervermindert. Via beregening houdt het surfactant de vochtigheid inbodems vast of bevordert de herbevochtiging van uitgedroogde(veen)bodems, zo liet de woordvoerder van de Unie van Waterschappendinsdag weten.

De Amerikaanse fabrikant van het middel zegt dat het redelijkwerkt op golfbanen en sportvelden. Daar wordt het vooral gebruiktom het gras groen te houden. Het met water verdunde surfactanttrekt gemiddeld 50 tot 70 centimeter de bodem in. Dekennisinstituten denken dat het mogelijk ook op veendijken dienstkan doen, omdat de waterkering met het middel beter water kanopnemen.

Massale belangstelling

De proef wordt "op een kenmerkende veenkadelokatie in hetcentrale deel van de Randstad" gehouden. De woordvoerder van deunie wilde dinsdag niet zeggen waar precies. Het kennisinstituut isbang voor massale belangstelling en daarmee voor verstoring van deproef. Bovendien staat op de lokatie kostbare apparatuur opgesteld.

STOWA en Alterra willen de vochtopname en vochtveranderingen inde dijk tot 50 centimeter diep monitoren via een meetsysteem. Dichtbij elkaar worden twee plekken van elk circa 15 vierkante meteringericht, een die niet wordt behandeld en een die eens in de drieweken wordt besproeid met een surfactantoplossing.

Alterra voert om te kijken hoe het surfactant in dieperebodemlagen werkt, tegelijkertijd een experimenteel onderzoek uit ineen laboratorium. De eerste voorlopige resultaten van hetexperiment worden binnen zes weken verwacht.