DEN HAAG - De bouwsector moet nu voor eens en voor altijd eeneinde maken aan frauduleuze praktijken. Zowel de Tweede Kamer alsde sector zelf is het zat, zo bleek dinsdag. De Kamer zint opmaatregelen om schoon schip te maken, de sector zegt zelf al bezigte zijn met de onderste steen boven te halen.

Uit de Kamer kwamen verschillende suggesties, van een fonds voorklokkenluiders (GroenLinks) tot een doorstart van de parlementaireenquêtecommissie (SP). Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeftdinsdag in de Tweede Kamer een ''klemmend beroep'' gedaan opbouwbedrijven om hun overtredingen van de mededingingswet te meldenbij de kartelwaakhond NMa. Doen zij dat niet, en komt na 1 mei aan het licht dat ze zichtoch schuldig gemaakt hebben aan verboden prijsafspraken, dankunnen zij uitgesloten worden van opdrachten van de overheid.

'Oude fraude'

CDA en VVD namen de nieuwe vermeende gevallen van bouwfraudeniet al te zwaar op. Volgens Hofstra (VVD) gaat het om ''oudefraude''. CDA'er Atsma benadrukte dat de bouwsector zelf al bezigis de bezem door het eigen huis te halen.

Topman W. van Vonno van het grootste bouwbedrijf in Nederland,BAM zei ''het helemaal zat'' te zijn. Hij en zijn collega's wetendat de juridische, politieke en economische regelaars de messenslijpen. De NMa heeft het bouwfraudeteam weer opgetuigd, met 34werknemers, en ook Justitie is scherp op onwettige prijsafsprakenin de bouw. Wel vroegen verscheidene partijen in de Kamer zich afof het Openbaar Ministerie voldoende capaciteit heeft om defraudezaken aan te pakken.

Dood spoor

Een van de zaken die de afgelopen dagen boven water kwam, isverjaard. Dat liet minister Donner (Justitie) de Kamer namens hetkabinet weten. Deze zaak kwam via een tip en het ministerie vanVROM bij Justitie terecht, waar het spoor dood liep. Donner melddede Kamer dat de tipgever eisen stelde. Volgens bronnen zou het gaanom geld en de toezegging dat het OM zou afzien van strafvervolgingtegen de tipgever. Daarop kon Justitie dus niet ingaan, aldus debewindsman.

Verscheidene fracties namen daarmee geen genoegen. Zij betreurenhet dat bepaalde informatie nu niet boven tafel komt.Opdrachtgevers die zich benadeeld voelen zouden met die informatiemogelijk schadeclaims kunnen indienen.