DEN HAAG - In de 'Nederlandse' provincie Al Muthanna in hetzuiden van Irak is door de Amerikanen vorig voorjaar toch metverarmd uranium geschoten. Dat hebben de Amerikanen minister Kampvan Defensie in december laten weten, heeft Kamp dinsdag geschrevenaan de Tweede Kamer.

Kamp had de Kamer vorig jaar zomer - op basis van gegevens vande Verenigd Staten - gemeld dat er in Al Muthanna geen verarmduranium was gebruikt. Nu moet Kamp toegeven dat ''op een paarplekken rond de hoofdplaats As Samawah met munitie met verarmduranium is gewerkt''.

Slordig

Voorzitter W. van den Burg van defensievakbond AFMP is nietgelukkig met de ontdekking. ''Dit is toch slordig van de minister.Hij was vorig jaar dus kennelijk niet goed op de hoogte. Hij haddit nooit voetstoots mogen aannemen van de Amerikanen.''

Zijn ACOM-collega J. Kleian stelt dat minister Kamp naïef isgeweest. ''De Amerikanen gebruikten overal munitie met verarmduranium. Hoe kun je dan geloven dat dat in 'onze' provincie niet zozou zijn. Kamp had harder aan de bel moeten trekken in Washingtonen er voor alle zekerheid van uit moeten gaan dat er voor demariniers wel een gevaar van verarmd uranium was. Dat valt hem teverwijten.''

'Geen aanleiding tot zorg'

Kamp heeft overigens in zijn brief geschreven dat Nederlandsespecialisten in Irak geregeld metingen hebben uitgevoerd ''die geenaanleiding geven tot zorg''. Alle plekken waar verarmd uranium isgebruikt, zijn bekend bij de commandant en gemarkeerd. Personeeldat er in de buurt moet zijn, houdt zich aan deveiligheidsinstructies.

Kamp heeft zijn brief geschreven in antwoord op vragen van hetSP-Kamerlid Van Bommel over een incident met een 30 mm granaat dieeen kern van verarmd uranium had. Nederlandse militairen hadden degranaat aangetroffen in een zogenoemde springput. Daarna zijn allevoorzorgsmaatregelen genomen voor de gezondheid van de betroffenmilitairen.

Neussnot

Volgens urine-onderzoek zijn de militairen nauwelijks extrablootgesteld aan radioactieve straling. Onderzoek van het RIVM naarhet neussnot van de getroffen militairen is nog niet afgerond,aldus Kamp.

Van Bommel zei in een reactie dat Kamp buiten zijn eigen schuldde Tweede Kamer en de Nederlandse militairen onjuist heeftgeïnformeerd. Minister Kamp heeft volgens Van Bommel eengeloofwaardigheidsprobleem en zal ''door het stof moeten''. Als datgebeurt, verwacht het SP-Kamerlid geen politieke problemen voor deVVD-minister.

A-10-Thunderbolt

De Amerikanen gebruiken verarmd uranium onder meer in munitievan het A-10-Thunderbolt vliegtuig. Ook sommige tanks schieten metmunitie die verhard is met het materieel.

Een raketkop met verarmd uranium is niet veel harder dan eennormale. De dichtheid van verarmd uranium is bijna twee keer zohoog als die van lood. Het uranium 'scherpt zichzelf' als het zichdoor een pantser heenboort. Verarmd uranium versterkt ook deverdediging van bijvoorbeeld tanks, het zorgt ervoor dat munitieafketst.

Dagelijks

Het menselijk lichaam staat dagelijks bloot aan uranium, datonder meer ook in eten of drinkwater zit. Gemiddeld zit in hetlichaam 90 microgram uranium, 66 procent daarvan zit in de botten,aldus de wereldgezondheidsorganisatie WHO.