ZOETERMEER - Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeftdonderdag opgedragen kippen, kalkoenen en eenden voorlopig inhokken op te sluiten. De maatregel geldt voor de periode gedurendede vogeltrek die tot eind april duurt.

De maatregel houdt concreet in dat het gevogelte gedurende detrekperiode niet in contact kan komen met vogels of hun mest. Deplicht geldt, wat betreft het schap, voor alle bedrijven met een 'vrije uitloop': waar kip,kalkoen of eend vrij uit het hok naar buiten kan. Het schap wil wel van deoverheid de toezegging dat tijdens de ophokperiode eieren en dierenverkocht kunnen blijven worden onder de noemer van 'vrije uitloop'dan wel biologisch.

Schrik

Het schap maakt zich zorgen over de vogelgriepsituatie in vooralAzië. Ook zit de schrik er nog in van de vogelpest in Nederland vanvorig jaar. Toen werd de uitbraak vrijwel zeker veroorzaakt doordathet virus werd overgebracht door in het wild levende vogels.

Het schap, waarin het bedrijfsleven van de sector isvertegenwoordigd, neemt deze maatregel zonder directe toestemmingvan het ministerie. Bedrijven die zich niet aan de maatregelhouden, controleert het schap via het zogenoemde controlebureaupluimvee en eieren. Ook kent het schap een eigen tuchtrecht.

Vrije uitloop

Er zijn ongeveer 3000 pluimveebedrijven, waarvan de helft zichtoelegt op de leg en de andere helft op de productie van vlees. Vandeze 3000 zijn er ongeveer 260 bedrijven waar kippen genieten vaneen vrije uitloop en zestig bedrijven die de dieren biologischverzorgen en voor die laatste groep geldt de maatregel.

Het gebod reikt niet tot de hobbypluimveehouders, maar dieworden wel dringend verzocht zich op passende wijze bij de sectoraan te sluiten. De Stichting Wakker Dier reageerde woedend. Volgenshaar zal de maatregel ,,veel leed'' geven bij biologische kippen,,die gewend zijn lekker buiten te kunnen scharrelen''.

Ophokplicht

De ophokplicht komt nu in Thailand opnieuw een jongen besmetblijkt te zijn met het gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1. Dat heefthet ministerie van Gezondheidszorg in Bangkok donderdagbekendgemaakt. De jongen, die al sinds 29 januari in een ziekenhuisligt, verkeert in kritieke toestand. In Azië zijn al negentienmensen overleden aan vogelgriep, onder wie vijf Thai. De anderedoden zijn allen in Vietnam gevallen.

Vogelgriepdeskundigen komen op 19 en 20 februari in Bangkokbijeen om over de bestrijding van de vogelgriep te spreken. Debijeenkomst staat onder auspiciën van deWereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse centra voorziektepreventie. De WHO stelde woensdag uit te sluiten dat hetvogelgriepvirus toch van mens op mens kan worden doorgegeven. Datblijkt uit genetische tests, zo verklaarde deWereldgezondheidsorganisatie.

Mutatie

De VN-organisatie twijfelde of het beruchte H5N1-virus wasgemuteerd tot een vorm die zich gemakkelijk van mens op mens zoukunnen verspreiden. Reden daarvoor was het overlijden van tweeVietnamese zussen aan de vogelgriep, die besmet konden zijn geraaktdoor hun broer.

In Brussel wil de huidige EU-voorzitter Ierland afspraken makenom als EU gezamenlijk met de farmaceutische industrie teonderhandelen over productie en inkoop van medicijnen tegenvogelgriep. Daarmee wil Ierland voorkomen dat één Europese lidstaatalle vaccins of antivirale middelen tegen vogelgriep opkoopt.

Gezamenlijk

De Europese ministers van Volksgezondheid hebben donderdagavondin Brussel nog geen besluit genomen om de productie en inkoop vanmedicijnen tegen vogelgriep gezamenlijk te regelen. De meesteEU-lidstaten, waaronder Nederland, zijn hiertoe wel genegen.