DEN HAAG - Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken zal de Tweede Kamer regelmatig inlichten over de aantallen asielzoekers die zij de komende tijd alsnog een verblijfsvergunning toekent. Het gaat dan om asielzoekers die mogen blijven omdat hun schrijnende situatie wordt erkend of omdat zij buiten hun schuld niet terug kunnen keren.

De bewindsvrouw heeft dat donderdag toegezegd in de Tweede Kamer na een verzoek van GroenLinks. Kamerlid Vos van GroenLinks wilde daarbij ook informatie over de toetsing van de schrijnendheid en de toepassing van het zogeheten buiten-schuldcriterium. Zover wil Verdonk echter niet gaan.

Verder wilden de oppositie en D66 weten wat de betekenis is van een checklist die de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND hanteert voor schrijnende gevallen. Met name het onderdeel precedentwerking viel slecht, omdat Verdonk eerder heeft aangegeven dat niet getalsmatig naar schrijnendheid wordt gekeken.

De bewindsvrouw herhaalde donderdag dat bij de toekenning van schrijnendheid geen rol speelt hoeveel andere mensen ook in zo'n situatie zouden verkeren.

Volgens Verdonk staan er geen criteria op de lijst, maar gaat het om aandachtspunten die nodig zijn om inzicht te verschaffen in de situatie van een asielzoeker. De precedentwerking staat er volgens haar op, omdat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. >

Bovendien zou zij daaraan kunnen zien dat als er meer gevallen zijn, er eventueel een beleidsregel nodig is. De minister beslist uiteindelijk op individuele gronden.