DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft woensdag in overgrotemeerderheid ingestemd met de inzet van zesApache-gevechtshelikopters gedurende zes maanden in Afghanistan.Alleen de Socialistische Partij stemde tegen. PvdA en GroenLinks,die voor het debat nog twijfelden, waren tevreden over deantwoorden van de ministers Bot (Buitenlandse Zaken) en Kamp(Defensie) en stemden vervolgens voor de missie.

Minister Kamp zei in het debat dat extra veiligheidsmaatregelenzijn genomen voor de zes helikopters. De Apaches krijgen hetallernieuwste systeem van automatische 'flares', vuurbollen dieworden afgeschoten om hittezoekende raketten af te leiden. Ditsysteem wordt al gebruikt op transporthelikopters, maar deNederlandse Apaches zijn de eerste ter wereld die ze nu ookkrijgen, aldus Kamp.

Kabul

De minister legde verder uit dat de Apaches in principe nietbuiten het gebied van Kabul en omgeving (1800 vierkante kilometer)komen. In drie situaties kan dat wel het overwegen waard zijn, maardan moet altijd de chef-defensiestaf in Den Haag instemmen. Hetgaat dan om verkenning van gebied buiten Kabul, bij het bestrijdenvan een raketaanval van buiten het gebied op NAVO-militairen inKabul en bij het verlenen van hulp bij een humanitaire ramp.

Minister Bot van Buitenlandse Zaken nam twijfels bij PvdA enGroenLinks weg door te betogen dat er geen sprake zal zijn vanvermenging van de stabilisatiemacht ISAF en de Amerikaanse jacht opTaliban en Al-Qaeda (Enduring Freedom). De twee linkse partijenwaar daar bevreesd voor.

Wederopbouw

Als op termijn de Amerikanen zich ook meer met wederopbouw vanAfghanistan gaan bemoeien dan ligt coördinatie van ISAF en EnduringFreedom wel voor de hand. Maar zover is het nog lang niet, aldusBot.

De zes Apache-gevechtshelikopters en ongeveer 135 man personeelgaan in maart naar Afghanistan. De helikopters, afkomstig van devliegbasis Gilze-Rijen, worden voor een half jaar gestationeerd opde internationale luchthaven van Kabul. Ze krijgen beveiligings- enverkenningstaken.

Aanzienlijke risico's

Basis voor de uitzending is resolutie 1510 van deVN-Veiligheidsraad van oktober vorig jaar. De Veiligheidsraadstemde toen in met een uitbreiding van het werkgebied van ISAF. Dechef-defensiestaf acht de risico's aanzienlijk, ''maar de inzet isverantwoord, gelet op de met de operatie gemoeide belangen, hetmandaat, de overige deelnemende landen en de betrokkenheid van deNAVO en met name de Verenigde Staten'', aldus het kabinet eerder ineen brief aan de Kamer.

Minister Kamp zegde begin december de gevechtshelikopters alpraktisch toe aan de toenmalige NAVO-secretaris-generaal LordRobertson. Die had een dringend beroep gedaan op de NAVO-landen ommanschappen en helikopters te leveren. Robertson had ook graagtransporthelikopters gewild, maar dat wees Kamp direct af.

Stabiliteitsmacht

Het is niet voor het eerst dat Nederland militairen en materieellevert voor Afghanistan. In 2002 en 2003 waren in totaal ongeveer militairen - praktisch allemaal landmacht - ingezet voor ISAF.Van februari tot augustus vorig jaar voerde Nederland samen metDuitsland het commando over ISAF. De stabilisatiemacht bestaat nuuit ongeveer 5000 militairen uit ruim twintig landen.