DEN HAAG - De prijs van medicijnen waarvan het octrooi isverlopen, gaat met 40 procent omlaag. Dat is de uitkomst van hetoverleg van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) metZorgverzekeraars Nederland (ZN), de Bond van de GeneriekeGeneesmiddelenindustrie (Bogin) en apothekersorganisatie KNMP,aldus het ministerie van Volksgezondheid woensdag.

Hoogervorst hoopt dat het door deze maatregel niet meer nodig isom een nieuwe kortingsmaatregel in te voeren. Het akkoord behelstbehalve een prijsverlaging ook de beloften van verzekeraars enapothekers om kostenbesparingen door te voeren en het afromen van,82 procent op de bonussen die apothekers krijgen (de huidigezogeheten clawback).

Besparing

Samen zou dit in 2004 een besparing van 622 miljoen euro moetenopleveren, net zoveel als Hoogervorst in zijn begroting hadopgenomen. Volgend jaar loopt die besparing op tot 685 miljoen. Alsdat lukt, zal hij afzien van de invoering van de nieuwekortingsmaatregel die hij in voorbereiding heeft, zo heeft hijbeloofd.

Maar er zit nog een addertje onder het gras. Want debelangenorganisatie van apothekers KNMP wil wel dat apothekers eenkostendekkend tarief krijgen om hun zaak draaiend te kunnen houden.De hoogte van dat tarief dat 1 januari 2005 in moet gaan moet nogvastgesteld worden.

Achterban

Bovendien moeten de resultaten van het overleg nog voorgelegdworden aan de achterban van Hoogervorsts gesprekpartners. Zijkunnen nog roet in het eten gooien. De zorgverzekeraars zijnwoensdag al akkoord gegaan. De komende dagen leggen de Bogin en deKNMP de voorstellen aan hun achterban voor. Ook de apotheekhoudendehuisartsen buigen zich nog over het voorstel. Zij overwegen zich erbij aan te sluiten.

Hoogervorst was woensdag zelf duidelijk opgelucht. In decemberhaalde de rechter namelijk een streep door zijn poging om debonussen van apothekers aan te pakken. Apothekers zouden volgens dezorgverzekeraars jaarlijks samen 650 miljoen euro aan bonussen vanmedicijnfabrikanten ontvangen.

Reclame

Overigens is met dit akkoord zijn voornemen om belasting teheffen op de marketinguitgaven van medicijnfabrikanten nog niet vande baan, zo zei hij woensdag. Hij lanceerde dat idee vorige week.Volgens hem besteden de fabrikanten een kwart van hun omzet aan hetmaken van reclame voor hun producten en het bewerken van artsen omhun medicijnen aan patiënten voor te schrijven. Op dit moment wordtonderzocht of een dergelijke heffing mogelijk is. In Frankrijkgebeurt het al.