DEN HAAG - De regeringspartijen CDA, VVD en D66 sprekenschande van de oproep van de PvdA-top aan lokale bestuurders omzich te verzetten tegen het uitzettingsbeleid van minister Verdonk(Vreemdelingenzaken). In bijna onparlementair harde bewoordingenkeerden zij zich woensdag tegen de brief van partijvoorzitterKoole. ''Schandalig en hypocriet'' volgens het CDA, ''volstrektongepast'', meent de VVD.

De ongezouten kritiek was gericht op de oproep van Koole aan dePvdA-burgemeesters en wethouders om in hun eigen gemeentenactiviteiten te ontplooien en te steunen om ''de inhumane effectenvan dit besluit aan de kaak te stellen.'' Koole stuurde zijn briefaan gemeentebestuurders omdat die de gezichten en de schrijnendegevallen van uitgeprocedeerde asielzoekers kennen. DeTweede-Kamerfractie steunt de oproep van Koole, aldus het KamerlidK. de Vries. Hij wilde verder niet ingaan op de brief.

Ongehoorzaamheid

CDA-fractievoorzitter Verhagen vindt dat de oproep ''alle perkente buiten gaat.'' Het is ''bestuurlijke ongehoorzaamheid'', eengradatie erger dan de burgerlijke variant, omdat de PvdA hiermeebestuurders oproept zich te verzetten tegen beleid dat is aanvaarddoor de Tweede Kamer.

Verhagen wees er ook op dat nota bene de PvdA acht jaar lang inde regering heeft gezeten zonder iets voor de uitgeprocedeerdeasielzoekers te doen. ''En nu roepen oud-ministers als Pronk en DeVries dat het allemaal anders moet.'' Pronk is nu voorzitter van deVluchtelingenorganisaties Nederland, De Vries Kamerlid voor dePvdA, met asielzaken in zijn pakket.

Onrust

''Volstrekt ongepast'', noemt het VVD-Kamerlid Visser de oproepdie volgens hem alleen bedoeld is om onrust te stoken. Bovendienstaan er fouten in de brief van Koole. Die meldt datuitgeprocedeerde asielzoekers op stel en sprong moeten vertrekkenterwijl zij twee maanden de tijd krijgen. Ook staat in de brief tenonrechte dat gezinnen uit elkaar worden gerukt en mensen zomaar opstraat worden gezet.

De fractievoorzitter van de kleinste regeringspartij, Dittrichvan D66, vindt ''dit gedoe de PvdA onwaardig''. Ook hij wijst ernadrukkelijk op dat de PvdA in vorige kabinetten de kans heeftgehad een ruim pardon te regelen maar dat blokkeerde die partij.

'Boekje te buiten'

Verdonk zelf vindt dat de PvdA ''haar boekje een beetje tebuiten gaat'' met de oproep. Ook zij wijst op de kansen die de PvdAin het verleden heeft laten liggen om terugkeerbeleid van de grondte krijgen.

In een interview in Trouw van woensdag had ze al afgegeven ophulpverleners en advocaten die van uitgeprocedeerde asielzoekers''zielige mensen'' maken. Ze spelen volgens haar in op de emotiesvan de mensen en ontketenen zo een mediahype. Het maatschappelijkverzet tegen haar beleid is niet zo breed als wel lijkt, weet ze.De burgers willen juist duidelijkheid.

Weerstand

Volgens directeur E. Nazarski van VluchtelingenWerk slaatVerdonk de plank volledig mis. Hij wijst op de scholen, bestuurdersen vakbonden die protesteren. Volgens Nazarski geven ookonderzoeken onder de bevolking de weerstand aan. Maandagorganiseert VluchtelingenWerk samen met andere organisaties eenlandelijke demonstratie in Den Haag. De Tweede Kamer overlegt danover de terugkeerplannen.

De burgemeesters in de provincie Groningen hebben de oproep vanKoole niet nodig, aldus burgemeester Wallage van de stad Groningen.Zij hebben daartoe onlangs al besloten. De Nederlandse gemeentenzijn toch al kritisch op het beleid van Verdonk. Zij wensen onderandere meer duidelijkheid over de opvang van uitgeprocedeerden dieecht niet terug kunnen. Verdonk heeft woensdag na overleg met degemeenten toegezegd dat zij een en ander vrijdag met een brief zalverduidelijken.

'Tricky'

PvdA-wethouder H. Egberts van Sociale Zaken inZaanstad is ''niet gelukkig'' met de oproep van de partijvoorzitter. ''Ik ondersteun de intentie, maarde brief had een andere afzender moeten hebben'', zei Egberts.Hij vreest dat Koole de problematiek met zijn actie in departijpolitieke sfeer trekt. ''En dat is tricky. We werken hierkeihard om te voorkomen dat vreemdelingen onrechtvaardig wordenbehandeld. We weigeren mensen op straat te zetten. Dat is beleiddat door de gemeenteraad unaniem wordt gedragen en geen standpuntwaarop de PvdA alleenrecht heeft'', zei Egberts.