DEN HAAG - CDA, LPF en D66 willen dat minister Verdonk(Vreemdelingenzaken) een aantal wezenlijke vragen beantwoordtvoordat zij akkoord gaan met haar plannen voor het vertrek vanuitgeprocedeerde asielzoekers. Zo vinden CDA en D66 dat gezinnenniet gescheiden mogen worden en willen LPF en D66 weten waaromVerdonk slechts 220 asielzoekers een verblijfsvergunning heefttoegezegd omdat hun situatie 'schrijnend' is.

Dat bleek dinsdag nadat de Tweede-Kamerfracties dit onderwerphadden besproken. CDA, VVD, LPF en D66 hebben zich eerder achter deterugkeerplannen voor uitgeprocedeerde asielzoekers geschaard. Derest van de Tweede Kamer is tegen.

'Zwaarwegende punten'

Het CDA heeft drie ''zwaarwegende punten'' waarover Verdonk meerduidelijkheid moet geven, aldus Kamerlid Van Fessem. Hij wil dat debewindsvrouw kijkt naar een ruimere toepassing van het zogehetenbuitenschuldcriterium. Dat houdt in dat mensen die buiten hunschuld niet terug kunnen naar hun land van herkomst, hier mogenblijven. In een brief aan Vluchtelingenwerk Nederland schreefVerdonk vorige week dat ze laat bekijken of hetbuitenschuldcriterium zoals dat nu bestaat verruimd kan worden.

In de brief blijft ze erbij dat vreemdelingen die echt terugwillen, dat ook kunnen. De bewindsvrouw wees er ook nog eens op datvluchtelingen die niet naar hun eigen land van herkomst kunnen,soms wel toegelaten worden tot een derde land. Dat wordt volgensVerdonk in de discussie vaak vergeten.

Soepel

Het CDA wil verder dat er soepel wordt omgegaan met mensen diehet niet lukt om binnen acht weken hun eigen terugkeer te regelen.Ook mogen gezinnen niet worden gescheiden. Van Fessem benadrukt overigens dat het CDA het beleid op zichsteunt maar alleen nog vraagtekens zet bij de uitvoering.

Datzelfde geldt voor D66-fractievoorzitter Dittrich. Hijbegrijpt niet waarom ''maar 220 mensen'' als schrijnend gevalworden aangemerkt en anderen niet, wier situatie op het oog ooktreurig is. Op de televisie heeft hij verschillende gezinnen geziendie gescheiden dreigen te worden. ''Dat snappen we niet. MinisterVerdonk moet dat echt uitleggen.'' Ze heeft hierover in de TweedeKamer al eens gezegd dat dit niet zal gebeuren.De LPF wil weten hoe Verdonk de begrippen 'buiten schuld' en'schrijnend' beoordeelt.