'Toestand Noordzee nog altijd zorgwekkend'

DEN HAAG - De toestand van de Noordzee verbetert, 'maar het tij is nog niet helemaal gekeerd'. Nog steeds 'bereikt een overmaat aan verontreinigingen en meststoffen de Noordzee' via rivieren, atmosfeer en via aangrenzende zeegebieden.

Dit schrijft waarnemend directeur De Groot van Directie Noordzee van Rijkswaterstaat in een begeleidende brief bij een rapport van zijn dienst, getiteld Signalen uit de Noordzee.

Nog niet eerder is zo'n totaaloverzicht van de zee verschenen. "Het is een foto van de toestand van de Noordzee", stelde woensdag De Groot. Er is volgens hem reden tot zorg, maar "niet om meteen in paniek te raken". "We moeten de zorgpunten aanpakken, anders hebben we op termijn wel een probleem."

Pcb's en pak's

Internationale streefwaarden, die onder andere binnen het internationale overlegorgaan Ospar zijn vastgesteld, worden overschreden. Zo houdt de vervuiling door giftige stoffen zoals pcb's en pak's, afkomstig uit industrie en landbouw, aan.

Wat meststoffen (vooral afkomstig uit de landbouw) betreft heeft Nederland de uitstootreductie van fosfaat met de helft voor het jaar 2000 (ten opzichte van 1985) gehaald, maar die voor stikstof nog niet. Internationaal is de emissiereductie voor beide meststoffen "bij lange na" niet gehaald. Dit zorgt voor algengroei en sterfte van bodemleven en vis.

Bodem

De schrijvers hebben het verder over verstoring door de visserij. De zeebodem wordt vaak en diep door vissers omgewoeld. Dat leidt tot 'onnodige sterfte van het bodemleven'. Zandwinning (voor onder meer kustsuppletie en als ophoogzand op land) is ook nadelig. Blijkens onderzoek 'is de bodemfauna na ongeveer vier jaar hersteld'.

Stichting De Noordzee spreekt van "onthutsende" conclusies. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waaronder Rijkswaterstaat valt, "blijft voortborduren op oud beleid". Daar is de zee niet schoner en gezonder van geworden, stelde de milieuorganisatie. Zij roept de Tweede Kamer in een brandbrief ertoe op bij het kabinet aan te dringen op een krachtdadiger overheidsbeleid.

Tip de redactie