UTRECHT - Onderwijsminister Van der Hoeven (CDA) pakt dereductie van de overheidsbemoeienis in het onderwijs verkeerd aan.Door de te strikte verantwoording die scholen aan de overheidmoeten afleggen, blijft een enorme bureaucratie bestaan.

Dat zei haar partijgenoot De Vries, onderwijswoordvoerder voorzijn fractie in de Tweede Kamer, donderdag tijdens een congres vande Algemene Onderwijsbond (AOb).

Hij constateerde dat Van derHoeven scholen nog steeds als een "onderwijsfabriek" ziet doorvoor hen allerlei prestatiemaatstaven te willen hanteren. "Dat isniet de weg. Door de achterdeur komt op die manier de bureaucratiede school weer binnen. Zo kan de overheid haar ambities metderegulering niet waarmaken. Daar baal ik van."

Regeldwang

Meer autonomie voor scholen was het thema van het congres'Onderwijs ontketend'. Aob-voorzitter W. Dresscher constateerde datde overheid met zijn streven naar minder regels slechts een drangtot bezuinigigen maskeert, terwijl in werkelijkheid de leraar nogsteeds lijdt onder een grote regeldwang vanuit het ministerie.

"Deregulering roept bij politiek en departement een ongekende hangnaar controle op. Vandaar de uitbreiding van de inspectie, deexcessieve toetsing en de denkbeelden over straf en beloning in debekostiging."

Professionaliteit

De Vries deelde Dresschers mening dat uit een te striktoverheidstoezicht weinig vertrouwen in de professionaliteit van hetonderwijs spreekt. De minister speelde de bal aan het eind van hetconges weer terug naar de Kamer. Door te kappen in het aantalvoorschriften wil juist zij de professionals op scholen degelegenheid geven tot meer maatwerk. "Maar dat terugtrekken van depolitiek verloopt niet altijd even vlotjes", zei ze, verwijzendnaar het stokje dat de Tweede Kamer onlangs stak voor de vierdaagseschoolweek.

Van der Hoeven wilde scholen de vrijheid geven hetaantal lesuren meer naar eigen inzicht over de week te verdelen.Hierdoor zou een schoolweek van vier dagen mogelijk worden.