DEN HAAG - Minister Donner van Justitie is er nietprincipieel op tegen dat allochtonen een andere straf krijgen danautochtone Nederlanders. "Alleen als er een aanpak is die bijNederlanders wel werkt maar bij een ander niet, dan vind ik zondermeer vanuit het algemeen belang, doe dan wat wél helpt."

De bewindsman zegt dat in een vraaggesprek in het blad WordtVervolgd van Amnesty International, dat volgende week uitkomt. Hijgeeft daarin een reactie op de suggestie van de oud-korpschef J.Wiarda van de politie Haaglanden om allochtonen bij eenwetsovertreding strenger te straffen dan autochtonen. Die stellingvond deze zomer geen weerklank in politiek Den Haag.

Donner spreekt niet over zwaardere straffen maar anderestraffen, waarbij hij de jeugdcriminaliteit als voorbeeld aanhaalt."Daar is gekozen voor een benadering dat je betrokkenen voor eenernstig gesprek op het politiebureau roept. En dat je daarna moetconstateren dat dit misschien bij Nederlandse jongetjes werkt, maardat het bij sommige andere groepen averechts werkt. Die kunnen hunvriendjes niet onder ogen komen dat ze iets gedaan hebben waar zeniet eens een behoorlijke straf voor krijgen."

Volgens Donner is het in dat geval mogelijk te kijken "wat bijhen eenzelfde gevoelswaarde heeft als bij ons. Als je het anderszou doen, dan zou dat juist discriminerend zijn, is de gedachte.Dan behandel je wat ongelijk is gelijk."

Het gaat er volgens een woordvoerder van Donner nadrukkelijkniet om dat allochtonen strenger gestraft worden maar dat andere,bestaande methoden in het vizier komen. Bij jeugdcriminaliteit gaathet dan om taakstraffen.