TBILISI - Na weken van vreedzame protesten heeftpresident Edoeard Sjevardnadze van Georgië zondagavond ontslaggenomen. Hij kondigde dat zelf aan op de Georgischestaatstelevisie. "Ik ga naar huis", zei Sjevardnadze, die sinds president was.

De 75-jarige Sjevardadze verklaarde even later tegen de pers dathij was afgetreden, omdat hij geen gebruik van zijn volmachten hadwillen maken. Dat had zeker tot bloedvergieten geleid. In feite hadhij weinig keus, omdat leger en politie de kant van de oppositiehadden gekozen en geen orders meer van hem aannamen.

Bemiddeling

Kort voor de bekendmaking had de Russische minister vanBuitenlandse Zaken Igor Ivanov de residentie van de president evenbuiten Tbilisi verlaten. Hij zei toen dat zijn rol als bemiddelaarerop zat. Ivanov was zondagmorgen in de Georgische hoofdstadgearriveerd om in opdracht van de Russische president VladimirPoetin in de crisis te bemiddelen. Hij sprak met Sjevardnadze enmet oppositieleiders Michail Saakasjvili en Zoerab Zjvania. Deoppositie zei de bemiddeling zeer op prijs te stellen.

Aanleiding voor de politieke crisis waren deparlementsverkiezingen op 2 november. Zowel de oppositiepartijenals internationale waarnemers hebben bij de verkiezingen en hettellen van de stemmen massale fraude geconstateerd. Het hoofd vande Nationale Veiligheidsraad van Georgië heeft toegegeven dat destembusgang niet eerlijk was verlopen. Sjevardnadze beloofde dateen commissie de verkiezingen zou onderzoeken.

Armoede

Onder de nu afgetreden president is Georgië, eens een van derijkste Sovjetrepublieken, in een economische crisis geraakt. Meerdan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens encorruptie en criminaliteit tieren welig. In 2000 werd Sjevardnadzenog wel herkozen. Hij beloofde toen de armoede te bestrijden, maarzijn populariteit nam snel af.

Sinds de parlementsverkiezingen hebben duizenden leden van deoppositie geprotesteerd tegen de voorlopige uitslagen en tegen depresident. Het protest nam nog verder toe, nadat de centralekiescommissie donderdag had bekendgemaakt dat de partij vanSjevardnadze definitief had gewonnen.

Fluwelen revolutie

Zaterdag riep de president het nieuwe parlement bijeen. Terwijlhij de volksvertegenwoordigers toesprak, bestormden woedendedemonstranten het parlementsgebouw. Zij riepen om het ontslag vanSjevardnadze, die met hulp van zijn lijfwachten uit het gebouwvluchtte. Oppositieleider Saakasjvili sprak na afloop van een"fluwelen revolutie". Hij had de president kort daarvoor driekwartier de tijd gegeven om te vertrekken. "Daarna komen we hemhalen", zei hij.

Sjevardnadze hoeft het land niet te verlaten. Hij heeft van deoppositie de garantie gekregen dat hij niet wordt vervolgd. Deafgetreden president is volgens Zjvania van plan in Tbilisi teblijven en zijn memoires te schrijven.

Presidentsverkiezingen

Voorzitter Nino Boerdjanadze van het parlement volgtSjevardnadze tijdelijk als president op. Zij zal ervoor zorgen dater binnen 45 dagen presidentsverkiezingen worden gehouden. Datheeft Zjvania gezegd voor de staatstelevisie. De oppositie hadBoerdjanadze eerder al aangewezen als interim-president. Voor deverkiezingen van begin deze maand was de oppositie sterk verdeeld.Het is dan ook maar de vraag of zij erin slaagt de politieke rustin het land terug te brengen.

Minister Jaap de Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken is"gelukkig met hoe het nu lijkt te verlopen" in Georgië. Hij zaler bij de oppositieleiders op aandringen hun verantwoordelijkheidte nemen, zodat de rust in het land kan weerkeren.