VOORBURG - De ammoniakuitstoot door de landbouw is gedaald van 220 miljoen kilo in 1990 tot 123 miljoen in 2002. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit door de daling van de veestapel, emissiearme stallen en het beter onderwerken van de mest. Het CBS verwacht dat deze trend in 2003 zich voortzet.

De uitstoot van methaan, zwaveldioxide en kooldioxide is in die periode afgenomen met respectievelijk 23, 18 en 15 procent. De hoeveelheid stikstofoxide en fijn stof dat de boerenbedrijven afscheidden is wel toegenomen. Volgens het CBS komt dit door de toename van het aantal kippen in die jaren. In 1990 telde Nederland miljoen, in 2002 waren er 101 miljoen kippen.

Het CBS voorspelt dat het aantal kippen dit jaar met 16 procent daalt. Ook het aantal varkens daalt: met 9 procent. De rundveestapel is volgens het CBS dit jaar afgenomen met 7 procent.