DEN HAAG - GroenLinks en D66 willen een spoeddebat metminister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken over deNederlandse betrokkenheid bij werving door de Verenigde Staten vanin Nederland verblijvende Irakezen. Volgens D66 heeft De HoopScheffer de Tweede Kamer onvolledig ingelicht. GroenLinks stelt datNederland toch actieve steun heeft verleend aan de oorlog in Irak.

De Hoop Scheffer stelt nog steeds dat de Nederlandse regeringniet betrokken is geweest bij de werving door het Amerikaanse legervan Irakezen in Nederland. Maar wel is nu duidelijk geworden datIraakse asielzoekers is toegezegd dat terugkeer naar Nederlandmogelijk was, na een periode als vrijwilliger in het Amerikaanseleger in Irak.

"Aldus werd bewerkstelligd dat hun vertrek uitNederland geen (negatieve) consequenties zou hebben voor hunlopende asielprocedure", aldus De Hoop Scheffer in een brief aande Tweede Kamer.