BOCHUM - Bondskanselier Gerhard Schröder is maandag, ophet partijcongres van de SPD in Bochum, herkozen als leider van deDuitse sociaal-democraten. Schröder, die de enige kandidaat was,kreeg 80,8 procent van de stemmen.

Twee jaar geleden was dat nog 88,6 procent. Gelet op decontroversiële discussie in Duitsland over noodzakelijkehervormingen, toonde Schröder zich toch tevreden over hetresultaat. Voor het congres toonden veel afgevaardigden zichsceptisch over de Agenda 2010 waarbij Schröder wil snoeien in desociale voorzieningen en de uitgaven voor de volksgezondheid.

Na een toespraak van één uur en 21 minuten kreeg Schröder alsnogeen staande ovatie. Hij beloofde werk voor iedereen in 2010 enoverbrugging van de kloof tussen oost (ex-DDR) en west. Ook bleefSchröder de term "democratisch socialisme" gebruiken, diesommigen hadden willen schrappen.

Bij de verkiezing van de plaatsvervangende SPD-voorzitters kreegBondsdag-voorzitter Wolfgang Thierse met 90,0 procent het besteresultaat. Minister van Economische Zaken Wolfgang Clement behaaldemet 56,7 prcoent het slechtste resultaat.